Gnosis แปลว่า ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ และการลงมือทำจริง 

เราจึงอยากแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์เพื่อให้ผู้ประกอบการ และลูกค้าของเรา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด