Give us a call on +66 (89) 936 1775

WPML not installed and activated.

บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ Corporate Advisory Service

Corporate Finance Advisory ให้คำปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

บริษัท จีโนซิส จำกัด พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินสำหรับองค์กรธุรกิจ (Corporate Finance Advisory) โดยภารกิจหลักของงานบริการให้คำปรึกษาจะให้ความสำคัญของการอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร ได้แก่
 • การบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management)
 • การบริหารการเติบโตระยะยาว (GrowthManagement)
 • การบริหารความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดีขององค์กร (Risk Management)

ครอบคลุมบริการ ตามความต้องการของลูกค้า ดังต่อไปนี้

 1. ศึกษาและให้คำแนะนำในการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow Management) และจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection) เพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ
 2. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในอนาคต (Feasibility Study) สำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มกิจการใหม่หรือต้องการขยายกิจการโดยการทำงบประมาณเงินทุน (Capital Budgeting) เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาความคุ้มค่าของการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน (Investment Decision) และการจัดโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure – Financing Decision)
 3. ศึกษาและประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร โดยร่วมวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และจัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) และงบประมาณทางการเงิน (Financial Projection) เพื่อการวางแผนและประเมินผล
 4. จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) และโครงการเพื่อขอสินเชื่อ (Loan Request Package) นำเสนอต่อแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้แก่ สถาบันการเงินและนักลงทุนทั่วไป รวมทั้งกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital Fund)

Gnosis Company Limited focuses particularly on corporate ongoing activities and growth. Corporate Finance Advisory Services that we offer are Liquidity Management, Growth Management and Risk Management, which cover several areas as follows:

 • Study and analyze corporate liquidity by using financial tools such as Corporate Cash Flow Management, including Cash Flow Projection preparation and Interpretation
 • For new investors or business expansion, Feasibility Study pluses Capital Budgeting in order to finalize Investment Decision and arrange Capital Structure – Financing Decision
 • Comprehensive assessment to reduce financial risks by involving in strategic planning and creating a customized financial model
 • Build effective Business Plan and Loan Request Package and present to and negotiate with Financial Institutes and general investors including Venture Capital Fund.

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม Need further information please contact us at contact@gnosisadvisory.com

%d bloggers like this: