Franchise Show

กลยุทธ์การเลือกงานแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไตรมาสแรกปี 2020

หนึ่งกลยุทธ์การสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศเป้าหมายคือ การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งแต่ละไตรมาส งานแฟรนไชส์ต่างประเทศจะจัดกันหลายประเทศ เช่น ในไตรมาสแรก จะมีงานแฟรนไชส์ ที่ไต้หวัน พม่า และเกาหลี เป็นต้น ธุรกิจจะต้องมีกลยุทธ์ในการเลือกให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ