บริการที่ปรึกษา

Corporate Finance Advisory

ให้คำปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

บริษัท จีโนซิส จำกัด พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินสำหรับองค์กรธุรกิจ (Corporate Finance Advisory) โดยภารกิจหลักของงานบริการให้คำปรึกษาจะให้ความสำคัญของการอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร ได้แก่
การบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management)
การบริหารการเติบโตระยะยาว (GrowthManagement)
การบริหารความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดีขององค์กร (Risk Management)

ครอบคลุมบริการ ตามความต้องการของลูกค้า ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษาและให้คำแนะนำในการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow Management) และจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection) เพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ

  2. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในอนาคต (Feasibility Study) สำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มกิจการใหม่หรือต้องการขยายกิจการโดยการทำงบประมาณเงินทุน (Capital Budgeting) เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาความคุ้มค่าของการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน (Investment Decision) และการจัดโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure – Financing Decision)

  3. ศึกษาและประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร โดยร่วมวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และจัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) และงบประมาณทางการเงิน (Financial Projection) เพื่อการวางแผนและประเมินผล

  4. จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) และโครงการเพื่อขอสินเชื่อ (Loan Request Package) นำเสนอต่อแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้แก่ สถาบันการเงินและนักลงทุนทั่วไป รวมทั้งกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital Fund)

Corporate Recovery Advisory

บริการให้คําปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนรุนแรงส่งผลในด้าน ลบแก่องค์กร ทําให้โครงสร้างทางการเงินขององค์กรไม่ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในขณะน้ัน หรือมีแนวโน้มใน อนาคตท่ีโครงสร้างทางการเงินซึ่ง ทําไว้แต่เดิมอาจไม่ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจขององค์กร ด้วยทีมที่ปรึกษาที่มี ความรู้และประสบการณ์จะนําเสนอการตรวจสอบข้อมูล (Due Diligence) และจัดเตรียมประมาณการต่างๆ รวม ทั้งประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection) ซึ่งจะใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ความอยู่รอดขององค์กรใน สภาพธุรกิจขณะนั้น (Viability Review) และจัดทําแผน กลยุทธ์เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมเป็น รูปธรรม ตลอดจนเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างฝ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อจัดทําบันทึก แผนการปรับโครงสร้างหน้ีหรือสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring Plan and Term Sheet)

Transaction Advisory Service

บริการให้คําปรึกษาด้านธุรกรรม

จากสภาวะแวดล้อมการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลจากการเปิดเสรีทางการ คำ ทําให้ธุรกิจจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้ประกอบการไทยจึงจําเป็นต้อง ปรับตัวและพัฒนาธุรกิจของตนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ ธุรกรรมที่ผู้ประกอบการนิยมเลือกใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ วิธีการขายกิจการโดยการควบรวม กิจการ (Merger & Acquisition) การหาพันธมิตรทาง ธุรกิจ (Joint Venture or Business Partner) การซื้อขาย กิจการหรือการครอบงํากิจการ (Takeover) เป็นต้น ดังน้ัน การประเมินมูลค่ากิจการ (Business Valuation) หรือ กําหนดราคาหนุน (Share Valuation) จึงมีความ สําคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจ ซึ่งเราจะช่วยยในการ คํานวณมูลค่ากิจการ วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินผลตอบ แทน และให้การสนับสนุนในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือผล ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดของผู้ถือหุ้น

Business Advisory

บริการให้คําปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ

เราจะนําความรู้และประสบการณ์ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ งานที่เป็นสากลตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องประกอบ กับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรของ ลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน อุตสาหกรรม โดยนําเสนอบริการดังนี้
การตรวจสอบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน ให้คําปรึกษาด้านการเงินการบัญชีและการนํา เสนอรายงานทางการเงิน รวมถึงการออกแบบระบบ งานบริหารต้นทุนและการบัญชีบริหาร (Management Accounting) ให้เป็นมาตรฐานและเพ่ือนํามา สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
จัดเตรียมเอกสารภายในบริษัทให้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ เตรียมยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และการยื่นเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กับตลาด หลักทรัพย์ใหม่
ให้คําแนะนําและประเมินคุณสมบัติระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร ซึ่งได้แก่ ระบบEnterprise Resource Planning (ERP) (ระบบบัญชีการเงิน ระบบการขาย ระบบ การผลิต เป็นต้น) และร่วมประสานงานออกแบบ ระบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน

บริการที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษา

Need Further Information Please Contact Us

contact@gnosisadvisory.com

bg3.jpg

ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

จีโนซีสช่วยแปลงไอเดียธุรกิจของคุณเป็นแผนกลยุทธ์ พร้อมปฏิบัติการ และมีแผนการเงิน เพื่อนำเสนอกับแหล่งเงินทุน

Corporate Finance

ที่ปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

จีโนซีสให้คำแนะนำการบริหารการเงินธุรกิจ สร้างงบประมาณ ประเมิณแผนการลงทุน วิเคราะห์งบการเงินและเพิ่มมูลค่าธุรกิจ​

ประเมินมูลค่ากิจการ

ที่ปรึกษาประเมินมูลค่ากิจการ

จีโนซีสจัดทำรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ หรือมูลค่าหุ้น ด้วยหลักการประเมินมูลค่ายุติธรรม ตามวิธีสากลนิยม

ที่ปรึกษาแฟรนไชส์

ที่ปรึกษาแฟรนไชส์

จีโนซีสช่วยออกแบบแปนกลยุทธ์แฟรนไชส์ โครงสร้างการลงทุน ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติงานตลอดจนแผนการขายแฟรนไชส์ เพื่อธุรกิจขยายสาขาอย่างมีมาตรฐาน

business_seminar_gnosis4

บริการจับคู่ธุรกิจ

จีโนซีสคือมืออาชีพด้านการจัดงานจับคู่ธุรกิจ ด้วยฐานข้อมูลใหญ่ทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายธุรกิจ และมีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันปิดดีลสำเร็จมากมาย

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ