บริการที่ปรึกษา

Corporate Finance Advisory

ให้คำปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

บริษัท จีโนซิส จำกัด พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินสำหรับองค์กรธุรกิจ (Corporate Finance Advisory) โดยภารกิจหลักของงานบริการให้คำปรึกษาจะให้ความสำคัญของการอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร ได้แก่
การบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management)
การบริหารการเติบโตระยะยาว (GrowthManagement)
การบริหารความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดีขององค์กร (Risk Management)

ครอบคลุมบริการ ตามความต้องการของลูกค้า ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษาและให้คำแนะนำในการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow Management) และจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection) เพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ

  2. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในอนาคต (Feasibility Study) สำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มกิจการใหม่หรือต้องการขยายกิจการโดยการทำงบประมาณเงินทุน (Capital Budgeting) เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาความคุ้มค่าของการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน (Investment Decision) และการจัดโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure – Financing Decision)

  3. ศึกษาและประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร โดยร่วมวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และจัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) และงบประมาณทางการเงิน (Financial Projection) เพื่อการวางแผนและประเมินผล

  4. จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) และโครงการเพื่อขอสินเชื่อ (Loan Request Package) นำเสนอต่อแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้แก่ สถาบันการเงินและนักลงทุนทั่วไป รวมทั้งกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital Fund)

Corporate Recovery Advisory

บริการให้คําปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนรุนแรงส่งผลในด้าน ลบแก่องค์กร ทําให้โครงสร้างทางการเงินขององค์กรไม่ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในขณะน้ัน หรือมีแนวโน้มใน อนาคตท่ีโครงสร้างทางการเงินซึ่ง ทําไว้แต่เดิมอาจไม่ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจขององค์กร ด้วยทีมที่ปรึกษาที่มี ความรู้และประสบการณ์จะนําเสนอการตรวจสอบข้อมูล (Due Diligence) และจัดเตรียมประมาณการต่างๆ รวม ทั้งประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection) ซึ่งจะใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ความอยู่รอดขององค์กรใน สภาพธุรกิจขณะนั้น (Viability Review) และจัดทําแผน กลยุทธ์เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมเป็น รูปธรรม ตลอดจนเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างฝ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อจัดทําบันทึก แผนการปรับโครงสร้างหน้ีหรือสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring Plan and Term Sheet)

Transaction Advisory Service

บริการให้คําปรึกษาด้านธุรกรรม

จากสภาวะแวดล้อมการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลจากการเปิดเสรีทางการ คำ ทําให้ธุรกิจจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้ประกอบการไทยจึงจําเป็นต้อง ปรับตัวและพัฒนาธุรกิจของตนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ ธุรกรรมที่ผู้ประกอบการนิยมเลือกใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ วิธีการขายกิจการโดยการควบรวม กิจการ (Merger & Acquisition) การหาพันธมิตรทาง ธุรกิจ (Joint Venture or Business Partner) การซื้อขาย กิจการหรือการครอบงํากิจการ (Takeover) เป็นต้น ดังน้ัน การประเมินมูลค่ากิจการ (Business Valuation) หรือ กําหนดราคาหนุน (Share Valuation) จึงมีความ สําคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจ ซึ่งเราจะช่วยยในการ คํานวณมูลค่ากิจการ วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินผลตอบ แทน และให้การสนับสนุนในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือผล ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดของผู้ถือหุ้น

Business Advisory

บริการให้คําปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ

เราจะนําความรู้และประสบการณ์ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ งานที่เป็นสากลตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องประกอบ กับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรของ ลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน อุตสาหกรรม โดยนําเสนอบริการดังนี้
การตรวจสอบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน ให้คําปรึกษาด้านการเงินการบัญชีและการนํา เสนอรายงานทางการเงิน รวมถึงการออกแบบระบบ งานบริหารต้นทุนและการบัญชีบริหาร (Management Accounting) ให้เป็นมาตรฐานและเพ่ือนํามา สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
จัดเตรียมเอกสารภายในบริษัทให้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ เตรียมยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และการยื่นเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กับตลาด หลักทรัพย์ใหม่
ให้คําแนะนําและประเมินคุณสมบัติระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร ซึ่งได้แก่ ระบบEnterprise Resource Planning (ERP) (ระบบบัญชีการเงิน ระบบการขาย ระบบ การผลิต เป็นต้น) และร่วมประสานงานออกแบบ ระบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน

บริการที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษา

Business Planning

The company provides consultation on business model design And develop into a business plan for applying for bank loans, requesting funds, or systematically managing the business And assessable results

Business Valuation

Business Valuation
The company offers business valuation work Prepare a Valuation Report for the sale or purchase of some or all of the Company’s shares. With universal principles that have been generally accepted The fair value will be assessed in negotiations. Mergers and acquisitions (Take over)

Intellectual Valuation

Intellectual Property Valuation Including copyrights, patents, trademarks, etc.

Financial Modeling

Financial Model Design By developing from business ideas Make financial assumptions And summarized as a financial report that can be modified In analyzing the feasibility of doing business Assess opportunities and risks And analyze the return on investment

Feasibility Study

Business feasibility study The company will explore the competitiveness. Industry analysis Analyze and explore the market Analyze laws and regulations Management analysis Advantage in doing business And analyze financial possibilities, etc.

Franchise Development

Consulting services in franchise strategy Design of the franchise (Prototype) Franchise fee calculation Analysis of the financial structure of the prototype shop And financial projections of the franchise owner In team development Marketing strategy And building relationships with franchisees As well as finding support And select a franchise

Business Matching

The company is a representative of the franchise brand from abroad. To match with investors in Thailand and the company provides services to lead Thai businesses Or a Thai franchise brand To match business with foreign investors Through a network of business partners of the company In different countries

Need Further Information Please Contact Us

contact@gnosisadvisory.com

bg3.jpg

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

แผนธุรกิจเปรียบเสมือนแผนที่ของธุรกิจจากจุดเริ่มต้นสู่เป้าหมายที่ต้องการ

bg5.jpg

ที่ปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

เรื่องของเงินๆ ทองๆ เป็นสิ่งจำเป็นมาก ที่ทุกธุรกิจต้องรู้ เพราะ กระแสเงินสด เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงให้ธุรกิจดำเนินได้ตามปกติ

bg3.jpg

ประเมินมูลค่ากิจการธุรกิจ

ทีมที่ปรึกษาของจีโนซิสจะประเมินมูลค่าธุรกิจหรือประเมินมูลค่าหุ้นตามหลักสากลนิยม

bg4.jpg

ที่ปรึกษาระบบแฟรนไชส์

แฟรนไชส์คือกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าช่วยให้กิจการสามารถขยายธุรกิจได้เร็ว โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนของตนเอง แต่ต้องมีระบบการบริหารและดูแลแฟรนไชส์ซีให้เติบโตตามสัญญา

bg5.jpg

จับคู่ธุรกิจ

การขยายธุรกิจ จะมีประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อคุณมีพันธมิตรการค้าที่ดีพร้อมนำพาธุรกิจไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้น และจะยิ่งง่ายขึ้นเมื่อคุณมีคอนเนคชั่นหรือมีคนนำพาคุณไปหาพันธมิตรธุรกิจเหล่านั้น

Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ
คำถาม ก่อนขยายแฟรนไชส์

คำถามที่ต้องตอบ ก่อนขยายแฟรนไชส์

ธุรกิจจะขยายแฟรนไชส์ ต้องดูความพร้อมก่อนเพื่อสามารถสนับสนุนการทำงานของแฟรนไชส์ซี ให้สามารถทำธุรกิจได้ตามมาตรฐานและเติบโตได้ตามคาดหวัง ดังนั้น จงตอบคำถามเหล่านี้ ก่อนขยายแฟรนไชส์

อ่านต่อ

กลยุทธ์การเลือกงานแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไตรมาสแรกปี 2020

หนึ่งกลยุทธ์การสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศเป้าหมายคือ การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งแต่ละไตรมาส งานแฟรนไชส์ต่างประเทศจะจัดกันหลายประเทศ เช่น ในไตรมาสแรก จะมีงานแฟรนไชส์ ที่ไต้หวัน พม่า และเกาหลี เป็นต้น ธุรกิจจะต้องมีกลยุทธ์ในการเลือกให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ

อ่านต่อ

กิจกรรมการคิดนอกกรอบ

ผู้นำต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง การคิดนอกกรอบ คือหนึ่งในภาวะผู้นำในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จีโนซิสได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัด กิจกรรมการคิดนอกกรอบ

อ่านต่อ
แก้วตา สร้างแรงจูงใจด้วย Stroke

สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองและคนอื่นด้วย Positive Stroke

VDO การใช้ Stroke เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองและผู้อื่น Stroke คือท่าทีรวมถึงเจตคติที่สร้างความรู้สึกที่มีผลกระทบกับตัวเองและคนรอบข้าง คุณแก้วตาเสนอให้ทุกคนสร้าง Stroke ที่เป็นบวกเริ่มต้นจากตัวเองสะท้อนให้กับคนอื่นๆ ด้วย

อ่านต่อ