GRIT

เพียรพยายามและปรารถนาไปสู่เป้าหมายในระยะยาว

NOVELTY

ใช้นวัตกรรม และวิธีการใหม่เสมอ

OVERSIGHT

ให้คำปรึกษาโดยละเอียดและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

SYNERGY

เชื่อมโยงความสำเร็จให้กับลูกค้า และพันธมิตร

INTEGRITY

ซื่อสัตย์
มีจริยธรรม
มีจรรยาบรรณของที่ปรึกษาที่ดี

SIMPLICITY

ให้ผลลัพธ์ตรงไปตรงมา ชัดเจน เข้าใจง่าย

รู้จักกับ จีโนซิส Gnosis

รู้จักกับ จีโนซิส Gnosis

บริษัท จีโนซิส จำกัด เริ่มต้นธุรกิจในปี พ.ศ.2547 โดยการรวมตัวของเพื่อนรักที่มีประสบการณ์การทำงานในสายธนาคาร การเงินการลงทุน และสายงานที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ เราต้องการใช้ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารการเงินธุรกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับสากล ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ

บริษัท จีโนซิส จำกัด มีทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ พร้อมทำงานอย่างใกล้ชิด ทำงานตรงตามขอบเขตงานและตารางเวลาที่ตกลงกันไว้  วางแผนงานเป็นระบบ สามารถตรวจสอบและประเมินผลงานได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับแผนงาน และคำปรึกษาที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง เกิดประสิทธิผล

จีโนซิส สร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเชื่อมโยงโอกาสให้กับลูกค้าของบริษัทเติบโตและขยายธุรกิจได้ ได้แก่ผู้จัดงานแสดงสินค้าในและต่างประเทศ พันธมิตรบริษัทที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมาย กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น 

พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจของจีโนซิส ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2567 – 2573 คือ

  • ขยายธุรกิจในต่างประเทศ เพิ่มฐานลูกค้า
  • ใช้เทคโนโลยี AI และการวิเคราห์ข้อมูลในบริการให้คำปรึกษา เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ และปรับการให้บริการตรงความต้องการกับลูกค้าแต่ละราย
  • เป็นผู้นำของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชายในอุตสาหกรรมเฉพาะ อย่างน้อย 3 อุตสาหกรรมขึ้นไป 
  • แนะนำลูกค้าหรือผู้ประกอบการมากกว่า 100 กิจการให้ดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน วัดผลความสำเร็จจากกำไรและสร้างประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ สามารถเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว 

ผู้บริหารจีโนซิส

ผู้บริหาร

คุณ เซ็ธ มีประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และการสร้างระบบแฟรนไชส์ เป็นที่ปรึกษาแฟรนไชส์รับอนุญาต จากสมาคมแฟรนไชส์ระหว่างประเทศ (Certified Franchise Executive, International Franchise Association)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่ากิจการ เคยทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ นักวิเคราะห์สินเชื่อ และเป็นเทรนเนอร์สอนการวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s  ประจำประเทศไทย

จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จากสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีด้านการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

คุณแก้ว มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี การตรวจสอบบัญชี การบริหารเงินสด ในสถาบันการเงิน และบริหารธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์งบการเงิน และบัญชี

จบการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จากสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาด้านบัญชี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แก้วตา ผดุงพิสุทธิ์

แก้วตา ผดุงพิสุทธิ์

Director

คุณแก้ว มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี การตรวจสอบบัญชี การบริหารเงินสด ในสถาบันการเงิน และบริหารธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์งบการเงิน และบัญชี

จบการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จากสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาด้านบัญชี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติ

2004

เริ่มต้นธุรกิจ

โดยการรวมตัวของเพื่อนรักที่มีประสบการณ์การทำงานในสายธนาคาร การเงินการลงทุน และสายงานที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ เราต้องการใช้ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารการเงินธุรกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับสากล ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ

2008

ร่วมงานกับ RSM Advisory Thailand

 
ร่วมงานกับ RSM Advisory Thailand บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ด้านงานบัญชี ตรวจสอบบัญชี และกฎหมาย โดย บริษัท จีโนซิส จำกัด ให้บริการด้านการประเมินมูลค่ากิจการ (Valuation) ในมาตรฐานสากล (International Standard) กับลูกค้าของ RSM Advisory Thailand ประเมินมูลค่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

2009

ให้บริการจัดอบรมสัมมนาทั้งเฉพาะภายในองค์กร

 
บริษัทฯ เริ่มให้บริการจัดอบรมสัมมนาทั้งเฉพาะภายในองค์กร (In-House Trainings) และจัดงานสัมมนาปฏิบัติการให้กับบุคคลทั่วไป (Public Trainings and Workshops) ในหัวข้อที่เกี่ยวกับงานให้คำปรึกษาของบริษัท ได้แก่ การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารการเงินธุรกิจ การสร้างโมเดลทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์สินเชื่อ การเงินสำหรับผู้ไม่มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ ทักษะการให้บริการลูกค้า และ ภาวะผู้นำ เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้สิทธิการสอน Quantum Leadership จากสถาบัน CROI สหรัฐอเมริกา

2013

ขยายงานด้านการประเมินมูลค่ากิจการไปที่ประเทศเวียดนาม

 
บริษัทฯ ขยายงานด้านการประเมินมูลค่ากิจการ (Business Valuation) ไปที่ประเทศเวียดนาม ร่วมงานกับ VietValues บริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยร่วมกับประเมินมูลค่ากิจการในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ที่มีโรงงานผลิตในเวียดนาม มีฝ่ายงานออกแบบในประเทศไทย และฝ่ายขายที่สิงคโปร์

2014

เป็นพันธมิตรธุรกิจกับ บริษัท VF Franchise Consulting จำกัด

เป็นพันธมิตรธุรกิจกับ บริษัท VF Franchise Consulting จำกัด ผู้ได้สิทธิตัวแทนขายแฟรนไชส์ต่างประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับสิทธิดูแลงานการจับคู่ธุรกิจในประเทศไทย โดยมีแบรนด์แฟรนไชส์ในการดูแลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน ไต้หวัน และฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในแบรนด์ที่ได้จับคู่สำเร็จในประเทศไทยคือ Texas Chicken โดยมีแฟรนไชส์ซีคือ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และสามารถขยายสาขาได้ตั้งแต่ปี 2559

2015

ขยายงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และออกงานแสดงธุรกิจในประเทศเมียนม่า

 
ขยายงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และออกงานแสดงธุรกิจในประเทศเมียนม่า งาน Myanmar International Franchise and SME expo และในประเทศไทย งาน FranchisEX Asean 2015 และงาน TFBO (Thailand Franchise and Business Opportunities ตั้งแต่ปีค.ศ. 2016-2017

2018

จัดสัมมนา IFMCP

จัดสัมมนา International Franchise Management Certificate Program ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School) รุ่นที่ 1 และมีการดูงานแฟรนไชส์ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (International Franchise Seoul 2018)

2020

WFA บริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ทั่วโลก ก่อตั้งหลายสิบปี มีประสบการณ์ในการสร้างระบบแฟรนไชส์ และการตลาดสำหรับแฟรนไชส์

2022

จีโนซิส ประสบความสำเร็จในการออกงานแสดงธุรกิจในงานแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

(TFBO2021) ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Gnosis Clients by sethfong