WE CONNECT
OPPORTUNITIES

Gnosis Company Limited was established in 2004
by the partners who have strong experiences in the banking and
finance industry and international advisory firms.

Area Of Expertise

Business Planning

บริษัทฯ ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบโมเดลธุรกิจ และพัฒนาเป็นแผนธุรกิจที่ใช้ขอสินเชื่อธนาคาร ขอเงินทุน หรือใช้เพื่อบริหารจัดการกิจการอย่างเป็นระบบ และประเมินผลได้

Business Valuation

บริษัทฯ เสนองานประเมินมูลค่ากิจการ จัดทำเป็นรายงานมูลค่า (Valuation Report) เพื่อการขายหรือซื้อหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของกิจการ ด้วยหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วไป จะได้ราคาประเมินที่เป็นมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ในการเจรจาต่อรอง การควบรวมกิจการ (Merger) หรือการเข้าครอบครองกิจการ (Take over)

Intellectual Valuation

งานประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เป็นต้น

Financial Modeling

งานออกแบบโมเดลทางการเงิน โดยพัฒนาจากไอเดียธุรกิจ สร้างสมมติฐานทางการเงิน และสรุปเป็นรายงานทางการเงินที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรได้ ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ ประเมินโอกาสและความเสี่ยง และวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน

Feasibility Study

งานศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ บริษัทฯ จะสำรวจความสามารถในการแข่งขัน วิเคราะห์อุตสาหกรรม วิเคราะห์และสำรวจตลาด วิเคราะห์กฎหมายและข้อระเบียบ วิเคราะห์ด้านการจัดการ ความได้เปรียบในการทำธุรกิจ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน เป็นต้น

Franchise Development

งานให้คำปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ การออกแบบรูปแบบแฟรนไชส์ (Prototype) การคำนวณค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของร้านต้นแบบ และประมาณการทางการเงินของเจ้าของแฟรนไชส์ ในการพัฒนาทีมงาน กลยุทธ์การตลาด และการสร้างความสัมพันธ์กับแฟรนไชส์ซี รวมทั้งการสนับสนุนการหา และคัดเลือกแฟรนไชส์ซี

Franchise Development

งานให้คำปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ การออกแบบรูปแบบแฟรนไชส์ (Prototype) การคำนวณค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของร้านต้นแบบ และประมาณการทางการเงินของเจ้าของแฟรนไชส์ ในการพัฒนาทีมงาน กลยุทธ์การตลาด และการสร้างความสัมพันธ์กับแฟรนไชส์ซี รวมทั้งการสนับสนุนการหา และคัดเลือกแฟรนไชส์ซี

OUR ADVISORY SERVICES

Corporate Finance Advisory

ให้คำปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

Corporate Recovery Advisory

บริการให้คําปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างทางการเงิน

Transaction Advisory Service

บริการให้คําปรึกษาด้านธุรกรรม

Business Advisory

บริการให้คําปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ

Gnosis Company Limited

Starting to provide advisory for sustainable wealth in business, the company has su5ccessfully grown up to expand its working scope and scale to international network and provide full service for corporate finance, franchising, business valuation and business plans.

Our regional network understands local context and cultural environment. The ability to link Asia Pacific Regions extends our client’s value-based business strategy.

 

With highly connected team of professionals in specific to client industries will identify our client’s immediate actions with a sustainable competitiveness. Our team can work closely with clients in planning, developing and implementing a jointly agreed solution.

Gnosis is registered number 3986 as CONSULTANT type A in the Financial Sector and Miscellaneous Sector at Thai Consult Database Center, Minister of Finance, in Thailand.

picture_profile02

Gnosis Company Limited

Your success starts here

NewsRoom

Starting to provide advisory for sustainable wealth in business, the company has successfully grown up to expand .

Investment in Vietnam and Tax planning Workshop

On 30 November 2009, Sethaphong Phadungpisuth, Managing Director of Gnosis, was invited to be one of speakers in the Workshop “Vietnam : Setting up a Company, Tax Planning and Financial Management for Foreign Investor”, which was arranged by Pelico Advanced Learning Academy, Vietvalues Audit and Consulting Group and PL Group. This workshop provided a wide coverage of the practical accounting and tax issues in Vietnam.

Read More

ศิลปะความเป็นผู้นำ Art of Leadership

บริษัท จีโนซิส จำกัด ขอเสนอสัมมนาหลักสูตรศิลปะความเป็นผู้นำ (Art of Leadership) 2 วันเต็มในการค้นหาและพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวคุณผ่านประสบการณ์ การเรียนรู้และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สัมมนาหลักสูตรศิลปะความเป็นผู้นำนั้นไม่เพียงนำความรู้และทักษะที่คุณมีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่ สัมมนานี้จะวางรากฐานการเรียนรู้และมุมมองใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถสืบค้นโอกาสที่ถูกซ่อนอยู่หรือนำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ และพบกับผลลัพธ์ที่คุณคาดไม่ถึง

Read More

Gnosis Customer Services Training Program รุ่นที่ 1

ในรุ่นที่ 1 นี้บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำศูนย์รับงานวีซ่าของสถานทูตประเทศอังกฤษ (UK Visa Application Center) โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ คุณแก้วตา ผดุงพิสุทธิ์ และคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ นำการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 วันเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการปรับทัศนคติเกี่ยวกับงานบริการ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

พัฒนาภาวะผู้นำ นิสิตจุฬา Leadership in University

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ได้บรรจุเป็นหนึ่งวิชาสำคัญที่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4)เข้าเรียนพัฒนาตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตเตรียมความพร้อมและเข้าใจการบริหารจัดการพื้นฐาน การทำงานเป็นทีม และฝึกการเป็นผู้นำ โดยนำหลักทฤษฎีผสมกับฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อดึงศักยภาพภายในของนิสิตนอกเหนือจากสติปัญญาที่เกิดจากการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น

Read More

Maximizing Team Effectiveness Training Workshop

ปัจจุบันการทำงานขององค์กรในภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง ไม่เพียงการแข่งขันกับคู่แข่งนอกองค์กรเท่านั้น สายงานต่างๆ ที่ทำงานซ้ำซ้อนกันในองค์กรจำต้องแข่งขันกันเองเพื่อเอาตัวรอดด้วย หากพัฒนาและใช้การแข่งขันภายในองค์กรอย่างถูกวิธี สามารถผันองค์กรให้มีประสิทธิภาพแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งได้ แต่ในอีกด้านหนึ่งอาจก็ให้เกิดความขัดแย้งในบริษัทกันเอง

Read More

Knowledge Articles

Starting to provide advisory for sustainable wealth in business, the company has successfully grown up to expand .

รู้จักงบการเงิน เหมือนรู้จักลายแทงธุรกิจ

งบการเงินสำหรับนักลงทุนเหมือนลายแทงสมบัติ
สำหรับเจ้าของกิจการใช้งบการเงินเป็นเครื่องมือการตรวจสุขภาพกิจการโดยทั่วไปมีการใช้งบการเงิน 3 ประเภทได้แก่

Read More

4 ปัจจัยสำคัญเขียนแผนธุรกิจให้น่าสนใจ

เดี๋ยวนี้พูดถึงแผนธุรกิจ คนส่วนใหญ่รู้จักกันมากขึ้นแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าจะเขียนแผนกันอย่างประสบความสำเร็จกันได้ทุกคน ขึ้นอยู่กับความทุ่มเท เวลา และความตั้งใจ บางคนจะหาตัวอย่างแผนธุรกิจของคนอื่นมาปรับใช้

Read More

4 ขั้นตอนสร้างธุรกิจให้เติบโต

การพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน นอกเหนือจากการพัฒนาแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะข้อมูลและปัจจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Read More

นำเสนอแนวคิดธุรกิจอย่างไรให้ได้เงินทุนสนับสนุน

ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ (Start-up) หรือกำลังจะขยายกิจการ แม้จะมีรูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจ (Business Model) แต่มักประสบปัญหาไม่สามารถหาเงินทุนจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงินมาสนับสนุนโครงการได้

Read More

บริหารเงินสดของธุรกิจ ไม่ให้ติดลบ

กระแสเงินสด” เปรียบเสมือน กระแสเลือดที่หล่อเลี้ยงธุรกิจให้ดำเนินและเติบโตได้ ซึ่งมีการไหลเวียนเข้าออกตลอดการดำเนินธุรกิจ การขาดเงินหรือมีกระแสเงินสดติดลบผิดเวลา จะมีผลให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบมาขาย ไม่สามารถชำระค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่า หรือค่าสาธารณูปโภคให้ธุรกิจดำเนินได้ปกติ หรือจะต้องทุบกระปุกออมสินมาใช้

Read More