อ่านงบการเงิน ไม่ยากอย่างที่คิด

วันจันทร์, มีนาคม 19th, 2018

อ่านงบการเงิน เพื่อเข้าใจและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกิจการที่ผ่านมา เช่นมีรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร จากการทุ่มเททำธุรกิจในระยะเวลาหนึ่ง และ งบการเงิน บอกสถานะทางการเงิน ณ เวลานั้นว่า มีสินทรัพย์ มีหนี้สิน และมีมูลค่าธุรกิจทางบัญชีเป็นอย่างไร

การทำงบการเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบหาแหล่งที่มาของตัวเลข จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา หรือกำหนดวิธีการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่ต้องการ

ดังนั้น งบการเงิน นอกจากจะสะท้อนผลประกอบการของธุรกิจแล้ว ยังสะท้อนแนวคิดและวิธีการจัดการของผู้บริหารธุรกิจว่า การวางแผนและการลงมือปฏิบัติได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร

คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ และการเงินธุรกิจ กับบริษัทหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ใช้การวิเคราะห์และการอ่าน งบการเงิน เป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ปรึกษากับผู้ประกอบการ ตั้งแต่วิเคราะห์ผลประกอบการที่ผ่านมา และการทำงบประมาณทางการเงิน เพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า จากสมมติฐานการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ในโครงการของ StrongSME ของ สสว. ได้ให้เกียรติเชิญ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ เป็นหนึ่งในวิทยากร แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ มาสอนกลยุทธ์การทำดำเนินธุรกิจให้เข้มแข็ง โดย คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ได้ถ่ายวิดีโอดังต่อไปนี้

  1. เข้าใจตัวเลขสำคัญทางการเงินอย่างครบถ้วน

2. ความสัมพันธ์ระหว่างงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

3. เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน วิธีอัตราร้อยละของยอดรวม และวิธีแนวโน้ม

4. เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน วิธีอัตราส่วนทางการเงิน และสรุป

บริษัท จีโนซิส จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิดีโอข้างต้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจความสำคัญของงบการเงิน และสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้เบื้องต้น และหากมีข้อสงสัย หรือข้อแนะนำประการใด กรุณาติดต่อเราได้ที่ contact@gnosisadvisory.com หรือ LINE ID: @GNOSIS 

สร้างแบบจำลองทางการเงิน Financial Modelling เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

วันจันทร์, มีนาคม 19th, 2018

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน Financial Modelling Workshop นี้ถูกออกแบบสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางการเงิน ผนวกด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินทางการเงินด้วยโปรแกรมสเปรทชีต เอ็กเซล (Spreadsheet by Microsoft Excel) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ สร้างแบบจำลอง และแก้ปัญหาทางการเงินในสภาพเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณแบบจำลองโดยอัตโนมัติ

Gnosis Basic Financial Modelling Workshop รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมพูลแมน เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555

ผู้เข้าอบรมจะสนุกกับการเรียนแบบลงมือทำเองทุกขั้นตอน (Learning by Doing) เริ่มต้นจากพื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ฟังก์ชั่นที่สำคัญในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน และสามารถสร้างงบประมาณทางการเงินผ่านตัวอย่างจริง และฝึกทำแบบจำลองทางการเงินในสถานการณ์ต่างๆ วิทยากรพร้อมให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามกับผู้เข้าอบรมทุกคนในระหว่างทำ Workshop

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน Financial Modeling นี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือกำหนดสมมติฐานทางการเงินเพื่อตอบปัญหาทางธุรกิจ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจจะเช่าหรือซื้อเครื่องจักร การออกตราสารทางการเงินประเภทใดเหมาะสมกับธุรกิจขณะนั้น การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และสามารถสร้างงบประมาณ (Budget) ในการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น

วิทยากร (อาจารย์เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์) กำลังตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าอบรมในระหว่างการทำ Workshop จากกรณีศึกษาจริง

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ขั้นพื้นฐาน (เวลาเรียน 15 ชั่วโมง) และแบบจำลองทางการเงินส่วนเพิ่ม  (เวลาเรียน 9 ชั่วโมง) โดยมีหัวข้อการเรียนดังนี้

Basic Financial Modelling แบบจำลองทางการเงินขั้นพื้นฐาน (15 ชั่วโมง)

  • ฟังก์ชั่นพื้นฐานของโปรแกรมที่เกี่ยวกับ การจัดการทางการเงิน (Basic Functions and Tools for Modeling)

  • การจัดทำงบประมาณทางการเงิน ได้แก่ การพยากรณ์ยอดขาย ประมาณการงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด

  • การวิเคราะห์โครงการลงทุน (Capital Budgeting) เช่น NPV, IRR, Payback Period, เป็นต้น

  • สร้างสูตรการวิเคราะห์ทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน Financial Analysis and Ratio Analysis

  • การวิเคราะห์กำไร ต้นทุน และจุดคุ้มทุน Profit, Cost and Break Even Analysis

ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อท่าน 12,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Financial Modelling Add-In แบบจำลองทางการเงินส่วนเพิ่ม (9 ชั่วโมง)

  • สร้างแบบจำลองการตัดสินใจจัดหาเงินทุน (Financing Decisions) ด้านหนี้สิน และด้านทุน

  • สร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ อัตราผลตอบแทน (Return) ความเสี่ยง (Risk) ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Capital)

  • การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ด้วยฟังก์ชั่น Goal Seek, Solver, Scenario Manager, Data Table เพื่อการตัดสินใจทางการเงินและธุรกิจ เช่น การกำหนดราคาสินค้า การแก้ปัญหาในการขนส่งสินค้า การผ่อนชำระเงินงวด เป็นต้น

อาจารย์เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์กำลังสอนวิชาแบบจำลองทางการเงิน ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมทางการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินการอบรมโดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทายาลัยหอการค้าไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด บริษัทให้คำปรึกษาการเงินธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองทางการเงิน

บริษัท หรือมหาวิทยาลัยใด ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดอบรมให้กับพนักงาน หรือนักเรียนนักศึกษา กรุณาติดต่อได้ที่ contact@gnosisadvisory.com หรือโทร.  0-2158-1307 บริษัท จีโนซิส จำกัด

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 เมื่อ วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555  ณ โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ

ความประทับใจของผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การสร้างแบบจำลองทางการเงิน รุ่นที่ 1 (Financial Modelling Workshop) เมื่อวันที่ 23-23 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์

ความฉลาดด้านการเงิน สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่

วันพุธ, มีนาคม 10th, 2010

Financial Intelligence by Gnosis

สำนักวิจัยหลายแห่งมองว่าปี 2010 เศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตในทางที่ดีขึ้นหลังจากผ่านจุดต่ำสุดในปี 2009 อย่างไรก็ตามปัจจัยความเสี่ยงยังคงมีอยู่ เช่นความไม่เสถียรภาพทางการเมือง ราคาน้ำมันที่ผันผวน อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเงินดอลล่าร์ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ความหวาดระแวงจะเกิดฟองสบู่แตกในดูไบ และประเทศจีน และเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ภูมิคุ้มกันที่สำคัญคือความรู้หรือความฉลาดด้านการเงิน (Financial Intelligence) บริษัท จีโนซิส จำกัด จึงขอแนะนำหลักสูตรความฉลาดด้านการเงิน สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาเพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยข้อมูล เหมาะสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาความฉลาดด้านการเงิน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ นำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ด้วยหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ จะนำพาคุณสู่โลกแห่งการเงินการลงทุนที่ผันผวนทุกวินาที เข้าใจภาษาการเงิน (Financial Language) วิเคราะห์และคาดการณ์สถานะทางการเงินขององค์กรธุรกิจ และสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจต่อผลดำเนินงานของกิจการ รวมทั้งเตรียมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง   โดยตลอดหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์กับกรณีศึกษา และกิจกรรมเพิ่มทักษะและสนุกไปกับโลกของการเงินธุรกิจ

หลักสูตรจัดสรรเป็นซีรี่ย์ (Series) ให้ตรงกับความต้องการเรียนรู้และระดับความรู้ด้านการเงินของผู้เข้าอบรม ได้แก่ หลักสูตรถอดรหัสข้อมูลการเงิน หลักสูตรความฉลาดทางการเงินธุรกิจ 1-2-3 และหลักสูตรกลยุทธ์การเผชิญหน้าปัญหาการเงิน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกที่นี่