สร้างแบบจำลองทางการเงิน Financial Modelling เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

วันจันทร์, มีนาคม 19th, 2018

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน Financial Modelling Workshop นี้ถูกออกแบบสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางการเงิน ผนวกด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินทางการเงินด้วยโปรแกรมสเปรทชีต เอ็กเซล (Spreadsheet by Microsoft Excel) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ สร้างแบบจำลอง และแก้ปัญหาทางการเงินในสภาพเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณแบบจำลองโดยอัตโนมัติ

Gnosis Basic Financial Modelling Workshop รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมพูลแมน เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555

ผู้เข้าอบรมจะสนุกกับการเรียนแบบลงมือทำเองทุกขั้นตอน (Learning by Doing) เริ่มต้นจากพื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ฟังก์ชั่นที่สำคัญในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน และสามารถสร้างงบประมาณทางการเงินผ่านตัวอย่างจริง และฝึกทำแบบจำลองทางการเงินในสถานการณ์ต่างๆ วิทยากรพร้อมให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามกับผู้เข้าอบรมทุกคนในระหว่างทำ Workshop

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน Financial Modeling นี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือกำหนดสมมติฐานทางการเงินเพื่อตอบปัญหาทางธุรกิจ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจจะเช่าหรือซื้อเครื่องจักร การออกตราสารทางการเงินประเภทใดเหมาะสมกับธุรกิจขณะนั้น การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และสามารถสร้างงบประมาณ (Budget) ในการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น

วิทยากร (อาจารย์เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์) กำลังตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าอบรมในระหว่างการทำ Workshop จากกรณีศึกษาจริง

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ขั้นพื้นฐาน (เวลาเรียน 15 ชั่วโมง) และแบบจำลองทางการเงินส่วนเพิ่ม  (เวลาเรียน 9 ชั่วโมง) โดยมีหัวข้อการเรียนดังนี้

Basic Financial Modelling แบบจำลองทางการเงินขั้นพื้นฐาน (15 ชั่วโมง)

 • ฟังก์ชั่นพื้นฐานของโปรแกรมที่เกี่ยวกับ การจัดการทางการเงิน (Basic Functions and Tools for Modeling)

 • การจัดทำงบประมาณทางการเงิน ได้แก่ การพยากรณ์ยอดขาย ประมาณการงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด

 • การวิเคราะห์โครงการลงทุน (Capital Budgeting) เช่น NPV, IRR, Payback Period, เป็นต้น

 • สร้างสูตรการวิเคราะห์ทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน Financial Analysis and Ratio Analysis

 • การวิเคราะห์กำไร ต้นทุน และจุดคุ้มทุน Profit, Cost and Break Even Analysis

ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อท่าน 12,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Financial Modelling Add-In แบบจำลองทางการเงินส่วนเพิ่ม (9 ชั่วโมง)

 • สร้างแบบจำลองการตัดสินใจจัดหาเงินทุน (Financing Decisions) ด้านหนี้สิน และด้านทุน

 • สร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ อัตราผลตอบแทน (Return) ความเสี่ยง (Risk) ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Capital)

 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ด้วยฟังก์ชั่น Goal Seek, Solver, Scenario Manager, Data Table เพื่อการตัดสินใจทางการเงินและธุรกิจ เช่น การกำหนดราคาสินค้า การแก้ปัญหาในการขนส่งสินค้า การผ่อนชำระเงินงวด เป็นต้น

อาจารย์เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์กำลังสอนวิชาแบบจำลองทางการเงิน ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมทางการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินการอบรมโดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทายาลัยหอการค้าไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด บริษัทให้คำปรึกษาการเงินธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองทางการเงิน

บริษัท หรือมหาวิทยาลัยใด ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดอบรมให้กับพนักงาน หรือนักเรียนนักศึกษา กรุณาติดต่อได้ที่ contact@gnosisadvisory.com หรือโทร.  0-2158-1307 บริษัท จีโนซิส จำกัด

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 เมื่อ วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555  ณ โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ

ความประทับใจของผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การสร้างแบบจำลองทางการเงิน รุ่นที่ 1 (Financial Modelling Workshop) เมื่อวันที่ 23-23 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์

จัดทำงบประมาณ (Budget) ให้มีประสิทธิภาพ ต้องคำนึงเรื่องอะไร?

วันจันทร์, มีนาคม 19th, 2018

เมื่อพูดถึงการจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท ไม่เพียงแค่ฝ่ายบัญชีการเงินจะตื่นตระหนกแล้ว ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกควรมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน จะว่าไปแล้วการทำงบประมาณหรือ Budget ก็เหมือนกับกับการคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าบริษัทจะเติบโตหรือขยับตัวไปทิศทางไหน สอดคล้องกับแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัทอย่างไร ทั้งๆ ที่พนักงานทุกคนลงมือลงแรงลงความคิดในการทำงานเป็นชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น แต่พอให้ทำงบประมาณในปีหน้า ถึงกับเครียดกันเป็นแถบ

Gnosis (จีโนซิส) ขอเสนอเกร็ดย่อยๆ การจัดทำงบประมาณ Budget ให้มีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ตัวอย่างประมาณการรายเดือน

 • การจัดทำงบประมาณ หรือการประมาณการทางการเงินอะไรก็ตาม ต้องคิดเป็นระบบ รอบครอบ มีเหตุมีผล (มีที่มาที่ไปของสมมติฐาน) และต้องคิดแบบเบ็ดเสร็จ คือไม่ใช่ว่าจะคิดแค่ส่วนงานของตัวเอง ต้องมองรอบข้างด้วยว่างบประมาณที่ตั้งไว้จะกระทบกับแผนกไหนบ้าง มีความเป็นไปได้หรือไม่

 • จำไว้ว่า จะพยากรณ์ยอดขาย จำต้องมองเรื่องค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกันด้วย ไม่เพียงแค่คิดจะสร้างยอดขาย แต่ต้องไม่ลืมว่าจะต้องลงทุนเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จะได้ยอดขายมา

 • ทุกครั้งที่ใส่สมมติฐานใหม่ ให้มองดูที่ผลลัพธ์สุดท้ายด้วย (Bottom Line) ว่าเกินหรือต่ำความเป็นจริงอย่างไร หรืออีกนัยหนึ่งในการประมาณการแต่ละขั้น ควรสังเกตุว่าบริษัทกำไรหรือขาดทุนแตกต่างจากที่คิดหรือไม่ (ดูตัวเลขของแต่ละแผนกประกอบ)

 • เปรียบเทียบยอดประมาณการ (Forecast) กับยอดจริงที่เกิดขึ้น (Actual) หรือเทียบกับผลประกอบการที่ผ่านมา หาข้อแตกต่างที่เป็นนัยสำคัญ

 • โครงสร้างทางการเงินของธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงมากโดยเฉพาะรายได้และค่าใช้จ่ายหลักๆ ดังนั้นการจัดทำเป็นระบบสอดคล้องกันจะทำให้การจัดทำงบประมาณง่ายขึ้น เช่นให้ทำอัตราส่วนร้อยละของแต่ละค่าใช้จ่ายเทียบกับยอดขาย เป็นต้น

 • ไม่จำเป็นต้องประมาณการรายการทางบัญชีทุกตัว ควรจะกรุ๊ปหรือจัดกลุ่มบัญชีให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจก่อนที่จะประมาณการ

 • พิจารณาให้เหมาะสมสำหรับรายได้หรือค่าใช้จ่าย ว่าเป็นยอดที่จะเกิดโดยตลอดหรือเป็นประจำ (On-going) หรือเกิดขึ้นครั้งเดียวจะไม่เกิดซ้ำบ่อยๆ (one-time) และควรสังเกตุให้ดีว่ามีค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นประจำใดบ้างที่จะได้รับการสนับสนุนจากรายได้เพียงครั้งเดียวหรือไม่ ถ้าเป็นในกรณีนี้ควรวางแผนในเรื่องการบริหารเงินสดให้ดี ดังนั้นควรปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณานโยบายด้านการขายหรือการจัดการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกัน

 • วางแผนรับสถานการณ์ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่ควรจะได้รับโดยตลอดนั้น มีการเปลี่ยนแปลง หรือรับจ่ายไม่เท่ากัน หรือช่วงเวลาผิดเพี้ยน

 • ควรมั่นใจว่ากิจการได้ทำตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ที่กิจการมีไว้กับผู้อื่น เช่นการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ในการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow Management) จะต้องมีพอในการชำระหนี้ตามสัญญา

 • แน่นอนว่าแต่ละฝ่ายมีแผนประมาณการจำนวนมาก จึงควรจะทำเอกสารสรุปในหนึ่งหน้า (Summary Sheet) ทั้งนี้ลองพิมพ์ออกมาอ่านและพิจารณาดูว่า ถ้าคนอื่นที่ไม่รู้รายละเอียดของตัวเลขแต่ละตัว จะเข้าใจความหมายบทสรุปของตัวเลขได้มากแค่ไหน ซึ่งคนเหล่านั้นควรจะได้รับรู้ตามสิ่งที่เราต้องการให้รู้

 • เชื่อในการตัดสินใจของคุณ ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเลขดูทะแม่งๆ ไม่มั่นใจ ให้กลับไปดูอีกครั้ง และทำจนคุณรู้สึกพอใจ

 • เมื่อทำงบประมาณการได้แล้ว จะต้องเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Data) กับงบประมาณ (Budget Data) เสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือสมมติฐานในการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปง่ายขึ้น

 • ถ้าเป็นไปได้ให้ทำงบประมาณแบบรายเดือน (monthly budget)

 • เมื่อจัดทำงบประมาณเสร็จแล้ว ต้องตรวจเช็คความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้ง (จำเป็นมากครับ เพราะจะเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน)

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณทางการเงิน  Budget Management ติดต่อ บริษัท จีโนซิส จำกัด contact@gnosisadvisory.com

ความฉลาดด้านการเงิน สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่

วันพุธ, มีนาคม 10th, 2010

Financial Intelligence by Gnosis

สำนักวิจัยหลายแห่งมองว่าปี 2010 เศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตในทางที่ดีขึ้นหลังจากผ่านจุดต่ำสุดในปี 2009 อย่างไรก็ตามปัจจัยความเสี่ยงยังคงมีอยู่ เช่นความไม่เสถียรภาพทางการเมือง ราคาน้ำมันที่ผันผวน อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเงินดอลล่าร์ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ความหวาดระแวงจะเกิดฟองสบู่แตกในดูไบ และประเทศจีน และเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ภูมิคุ้มกันที่สำคัญคือความรู้หรือความฉลาดด้านการเงิน (Financial Intelligence) บริษัท จีโนซิส จำกัด จึงขอแนะนำหลักสูตรความฉลาดด้านการเงิน สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาเพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยข้อมูล เหมาะสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาความฉลาดด้านการเงิน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ นำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ด้วยหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ จะนำพาคุณสู่โลกแห่งการเงินการลงทุนที่ผันผวนทุกวินาที เข้าใจภาษาการเงิน (Financial Language) วิเคราะห์และคาดการณ์สถานะทางการเงินขององค์กรธุรกิจ และสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจต่อผลดำเนินงานของกิจการ รวมทั้งเตรียมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง   โดยตลอดหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์กับกรณีศึกษา และกิจกรรมเพิ่มทักษะและสนุกไปกับโลกของการเงินธุรกิจ

หลักสูตรจัดสรรเป็นซีรี่ย์ (Series) ให้ตรงกับความต้องการเรียนรู้และระดับความรู้ด้านการเงินของผู้เข้าอบรม ได้แก่ หลักสูตรถอดรหัสข้อมูลการเงิน หลักสูตรความฉลาดทางการเงินธุรกิจ 1-2-3 และหลักสูตรกลยุทธ์การเผชิญหน้าปัญหาการเงิน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกที่นี่