Gnosis Customer Services Training Program รุ่นที่ 1

วันพุธ, มีนาคม 4th, 2009

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก VFS Global ให้จัดอบรมพนักงานเรื่อง งานบริการลูกค้า “Customer Services” ซึ่งVFS Global (Kuoni Travel Group ประเทศอินเดีย) คือผู้ให้บริการจัดการงานรับสมัครวีซ่าแบบครบวงจร (Outsourcing the Visa Application Process) ให้กับสถานทูตของประเทศต่างๆ 27 ประเทศ ที่มีสถานทูตประจำอยู่ทั่วโลก 43 ประเทศ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของ VFS Global ต้องให้บริการผู้สมัครวีซ่ารวมไม่ต่ำกว่า 7 ล้านคนต่อปี ดังนั้นผู้บริหารของ VFS Global จึงเล็งเห็นความสำคัญด้านพัฒนาบุคคลากรในด้านงานบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Gnosis Customer Services Training at VFS (Thailand)

Attitude, It’s your choice.

ในรุ่นที่ 1 นี้บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำศูนย์รับงานวีซ่าของสถานทูตประเทศอังกฤษ (UK Visa Application Center) โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ คุณแก้วตา ผดุงพิสุทธิ์ และคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ นำการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 วันเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการปรับทัศนคติเกี่ยวกับงานบริการ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจเรื่องภาษาร่างกาย (Body Language) รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับงานบริการ (Communication Styles) วิธีรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และวิธีการผ่อนคลายความตึงเครียดเพื่อพัฒนางานบริการ เป็นต้น