รวมมาตรการของธนาคาร ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย (1)

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 10th, 2011

ในภาวะวิกฤตน้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึง พฤศจิกายน 2554  พื้นที่เศรษฐกิจหลายแห่งในภาคกลาง รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยา ทั้งธุรกิจข้ามชาติ ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาด SME  ต่างต้องหยุดการดำเนินธุรกิจ ไม่สามารถผลิตสินค้า ไม่สามารถให้บริการได้ ขาดรายได้ ในขณะที่ยังมีค่าใช้จ่ายคงที่ทีี่ต้องรับภาระอยู่ เช่นค่าจ้าง เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย และเงินต้นตามภาระสินเชื่อที่มีอยู่

สถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะเจ้าหนี้ หรือผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่กลุ่มธุรกิจนั้น ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุกภัยครั้งนี้ด้วย แม้ว่าธนาคารหลายสาขาจำเป็นต้องปิดการดำเนินงานชั่วคราว เพราะประสบภัยน้ำท่วมเช่นกัน

ทีมงานบริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รวบรวมมาตราการต่างๆ ที่ธนาคารได้ออกมาช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพออก ‘สินเชื่อบัวหลวงเอสเอ็มอีบรรเทาทุกข์จากอุทกภัย’ วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย โดยให้กู้สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ในปีแรก หลังจากนั้นคิดอัตรา MLR ผ่อนชำระตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นกู้ได้ถึง 30 ธันวาคม 2554

 • สำหรับลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือโดยการพิจารณาปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ ลดอัตราดอกเบี้ย หรือปรับโครงสร้างหนี้เดิม ตลอดจนให้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาสภาพคล่อง

 • นอกจากนี้ ธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบุคคล โดยจะพิจารณาผ่อนปรนการผ่อนชำระ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ปรับโครงสร้างหนี้ หรือให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษในปีแรกร้อยละ 5 และเป็นอัตรา MRR ในปีถัดไป โดยสามารถผ่อนชำระสินเชื่อที่กู้เพิ่มได้สูงสุด 5 ปี

(อ้างอิงข้อมูลจากข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ตามลิงค์นี้ )

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยให้ความช่วยเหลือลูกค้าธนาคารทุกกลุ่ม ดังต่อไปนี้

 • ลูกค้ารายย่อยที่มีสินเชื่อบ้าน ธนาคารเสนอให้ปรับลดยอดการผ่อนชำระรายได้ 40% เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือจะชำระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน และธนาคารจะมอบวงเงินสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านได้สูงสุดเท่ากับยอดสินเชื่อบ้านที่ผ่อนชำระมาแล้ว โดยคิดดอกเบี้ย 0% นาน  6 เดือน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ประสบภัยจากน้ำท่วม และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับการผ่อนผันให้ชำระดอกเบี้ย 50% และปรับลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำให้เป็น 0-10%

 • สำหรับผู้ใช้สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับการผ่อนผันให้ชำระดอกเบี้ย 50% และปรับลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำเป็น 0-5%

 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย จะได้รับการปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 50% เป็นระยะเวลานานสูงสุด 1 ปี และขยายระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 6 เดือน โดยรวมสัญญาเดิมแล้วไม่เกิน 7 ปี

 • สำหรับลูกค้าธุรกิจธนาคารจะขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น ให้แก่ลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ฯ เป็นเวลา 6 เดือน และต่อเพิ่มได้อีก 6 เดือนหากสถานการณ์ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ ส่วนลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (T/R) หรือวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) สามารถต่อตั๋วออกไปได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องมีเอกสารการสั่งซื้อรองรับการต่ออายุตั๋วสัญญา นอกจากนี้ธนาคารยังพร้อมจะช่วยเหลือลูกค้าหลังภาวะน้ำท่วมด้วยการให้วงเงินกู้เพื่อฟื้นฟูกิจการ ซ่อมแซมสถานประกอบการ เครื่องจักร หรือเงินช่วยเหลือกรณีสินค้าเสียหาย ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี และมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นนาน 6 เดือน

(อ้างอิงข้อมูลจากข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารกสิกรไทย ตามลิงค์นี้)

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือ ได้แก่ การเพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เป็น 20,000 ล้านบาท จากเดิม 10,000 ล้านบาท และออกมาตรการ “หยุดผ่อน ลดดอกเบี้ย เพิ่มวงเงิน” สำหรับลูกค้ารายย่อย และลูกค้าธุรกิจ SME/SSME ที่ได้รับความเสียหายมาก ดังนี้

 • ลูกค้ารายย่อย มีคุณสมบัติเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วม หากมีสินเชื่อบ้าน ธนาคารเสนอให้พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน และลดดอกเบี้ยสูงสุด 50%  เป็นเวลา 3 เดือน วงเงินเพิ่มสูงสุด 120% ของราคาประเมินเดิม ดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือน

 • ลูกค้ารายย่อยที่มีหนี้บัตรเครดิต และ Speedy Cash สามารถพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยสูงสุด 50% เป็นเวลา 3 เดือน

 • ลูกค้ารายย่อยที่มีสินเชื่อรถยนต์ สามารถพักชำระหนี้สูงสุดเป็นเวลา 3 เดือน

 • ลูกค้า SME/SSME คุณสมบัติเป็นกิจการที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายโดยตรงจากน้ำท่วม ธนาคารจะพิจารณาเรื่องการพักชำระหนี้และดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ต่อได้อีก 6 เดือน ถ้าจำเป็น) ลดดอกเบี้ยสูงสุด 50% เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มวงเงิน O/D เป็น 20%

 • และลูกค้า SME สามารถกู้เงินเพื่อฟื้นฟู  ระยะเวลา3 ปี ดอกเบี้ยปีแรก 5% ปีที่เหลือ MLR -1%

(อ้างอิงข้อมูลจากข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ตามลิงค์นี้)

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยเพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน ส่วนลูกค้า SME และรายย่อยที่ไม่มีรายได้ ธนาคารคิดดอกเบี้ย 0% พร้อมพักชำระเงินต้นนาน 3 เดือน รวมทั้งได้ปรับ 7 มาตรการช่วยเหลือเดิม โดยขยายเวลาให้ดอกเบี้ยอัตราต่ำพิเศษเป็น 3 ปี และยืดระยะชำระหนี้เป็น 7 ปี

 • มาตรการเงินกู้กรุงไทยสู้อุทกภัยลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารและได้รับผลกระทบ ให้ดอกเบี้ยพิเศษในอัตรา MLR -1% ต่อปี นาน 3 ปี และสามารผ่อนชำระ 7 ปี และถ้าลูกค้าเหล่านี้ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ธนาคารกรุงไทยได้ลดอัตราดอกเบี้ยในปีแรกเหลืออัตรา MOR-2.5% ต่อปี

 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคลนั้น ธนาคารพักชำระหนี้วงเงินกู้แบบมีระยะเวลาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้น สามารถทยอยผ่อนชำระดอกเบี้ยที่พักแขวน สูงสุดภายใน 24 เดือน

 • ส่วนลูกค้า SME และรายย่อยที่ไม่มีรายได้ สามารถเลือกพักชำระหนี้นาน 3 เดือน โดยธนาคารไม่คิดดอกเบี้ย

 • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่มีเอกสารประกอบ ทั้งที่เป็นเม็ดเงินและภาระผูกพัน ธนาคารจะพิจารณาต่อตั๋วออกไปอีก 6 เดือน โดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบ

(อ้างอิงข้อมูลจากข่าวสารกรุงไทย วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ตามลิงค์นี้)

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบี) ออกมาตราการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัย ดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าบุคคลทีเอ็มบี ที่มีสินเชื่อบ้านทีเอ็มบี สินเชื่อบุคคล TMB Cash 2 Go สินเชื่อบุคคลวงเงินพร้อมใช้ TMB Ready Cash และบัตรเครดิตทีเอ็มบีทุกประเภท ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเลื่อนการผ่อนชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

 • ลูกค้าของธนาคาร สามารถขอสินเชื่อบุคคลฉุกเฉินได้สูงสุด 1 ล้านบาท

 • สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อ TMB Cash 2 Go ในปัจจุบัน และต้องการขอสินเชื่อเพิ่ม ทีเอ็มบี จะอนุมัติสินเชื่อเท่ากับยอดเงินต้นที่ลูกค้าได้ชำระไปแล้ว บวกวงเงินพิเศษเพิ่มอีก 10 % ของวงเงินสินเชื่อเดิม โดยวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ จำนวนเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 1ล้านบาท

 • สำหรับลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายๆ ไปตามความเหมาะสม โดยมีมาตรการที่จะสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปซ่อมแซมอาคาร โรงงาน และเครื่องจักร ทั้งนี้ สินเชื่อดังกล่าว จะเป็นสินเชื่อระยะยาวตามความเหมาะสมซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณ 5 ปี และมีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นไม่น้อยกว่า 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับความเสียหายและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการฟื้นฟู นอกจากนี้ ธนาคารจะขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนเงินทุนหมุนเวียนอีกสูงสุดเป็นเวลา 6 เดือน

 • สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอี สามารถผ่อนผันด้านการพักชำระเงินต้น และยืดอายุหนี้ออกไปเป็นระยะเวลา 6-12 เดือน และธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ลูกค้าที่มีความจำเป็น เพื่อใช้ในการปรับสภาพสถานประกอบการ หรือ ใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มเติม โดยวงเงินกู้ใหม่นี้ จะมีระยะเวลาผ่อนชำระคืนประมาณ 7 ปี และ ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นสูงถึง 6 เดือน ทั้งนี้ ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็กที่ขอวงเงินกู้เพิ่มไม่เกิน 20% ของวงเงินเดิมไม่ต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันเพิ่ม

(อ้างอิงข้อมูลจากข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคารทหารไทย วันที่ 17 ตุลาคม และ วันที่ 21 ตุลาคม 54)

ทีมงานบริษัท จีโนซิส จำกัด ขอเป็นแรงใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากด้วยกำลังใจเต็มร้อย หากมีส่วนงานใดที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูเยียวยาให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ หรือต้องการคำปรึกษาการนำเสนอขอสินเชื่อธนาคาร บริษัท จีโนซิส จำกัดยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำเป็นพิเศษครับ