Seth

Gnosis Customer Services Training Program รุ่นที่ 1

ในรุ่นที่ 1 นี้บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำศูนย์รับงานวีซ่าของสถานทูตประเทศอังกฤษ (UK Visa Application Center) โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ คุณแก้วตา ผดุงพิสุทธิ์ และคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ นำการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 วันเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการปรับทัศนคติเกี่ยวกับงานบริการ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ศิลปะความเป็นผู้นำ Art of Leadership

บริษัท จีโนซิส จำกัด ขอเสนอสัมมนาหลักสูตรศิลปะความเป็นผู้นำ (Art of Leadership) 2 วันเต็มในการค้นหาและพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวคุณผ่านประสบการณ์ การเรียนรู้และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สัมมนาหลักสูตรศิลปะความเป็นผู้นำนั้นไม่เพียงนำความรู้และทักษะที่คุณมีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่ สัมมนานี้จะวางรากฐานการเรียนรู้และมุมมองใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถสืบค้นโอกาสที่ถูกซ่อนอยู่หรือนำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ และพบกับผลลัพธ์ที่คุณคาดไม่ถึง