Visa

Gnosis Customer Services Training Program รุ่นที่ 1

ในรุ่นที่ 1 นี้บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำศูนย์รับงานวีซ่าของสถานทูตประเทศอังกฤษ (UK Visa Application Center) โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ คุณแก้วตา ผดุงพิสุทธิ์ และคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ นำการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 วันเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการปรับทัศนคติเกี่ยวกับงานบริการ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ