Operation Manager

1.บริหารและดูแลงานด้านปฏิบัติการให้กับลูกค้าของจีโนซิส

2.สร้างทีมและระบบการทำงานให้กับลูกค้าของจีโนซิส

3.รายงานผลการปฏิบัติงานของลูกค้าแต่ละรายให้กับผู้บริหารจีโนซิส

วันและเวลาทำงาน : ปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

              สถานที่ทำงาน: บริษัท และสถานที่ทำงานของลูกค้า

สวัสดิการ : อัตราเงินเดือน : ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท และประกันสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
2.ปริญญาตรีขึ้นไป หรือ ปวส.ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
3.มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานด้านบริการ (โรงแรมและร้านอาหาร)
4.มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5.มีใจรักในงานบริการ มีความกระตือรือร้น
6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
7.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ / มีทักษะการเจรจาต่อรอง

8.มีทักษะในการบริหารงานและบริหารคน มีความเป็นผู้นำ

9.รักความท้าทายและมีความคิดสร้างสรรค์

 


Apply Now!!