Our Services

Area Of Expertise

Need further information
please contact us

Corporate Finance Advisory
ให้คำปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ

บริษัท จีโนซิส จำกัด พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินสำหรับองค์กรธุรกิจ (Corporate Finance Advisory) โดยภารกิจหลักของงานบริการให้คำปรึกษาจะให้ความสำคัญของการอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร ได้แก่
 • การบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management)
 • การบริหารการเติบโตระยะยาว (GrowthManagement)
 • การบริหารความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดีขององค์กร (Risk Management)

ครอบคลุมบริการ ตามความต้องการของลูกค้า ดังต่อไปนี้

 1. ศึกษาและให้คำแนะนำในการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow Management) และจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection) เพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ
 2. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในอนาคต (Feasibility Study) สำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มกิจการใหม่หรือต้องการขยายกิจการโดยการทำงบประมาณเงินทุน (Capital Budgeting) เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาความคุ้มค่าของการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน (Investment Decision) และการจัดโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure – Financing Decision)
 3. ศึกษาและประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร โดยร่วมวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และจัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) และงบประมาณทางการเงิน (Financial Projection) เพื่อการวางแผนและประเมินผล
 4. จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) และโครงการเพื่อขอสินเชื่อ (Loan Request Package) นำเสนอต่อแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้แก่ สถาบันการเงินและนักลงทุนทั่วไป รวมทั้งกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital Fund)
Gnosis Company Limited focuses particularly on corporate ongoing activities and growth. Corporate Finance Advisory Services that we offer are Liquidity Management, Growth Management and Risk Management, which cover several areas as follows:
 • Study and analyze corporate liquidity by using financial tools such as Corporate Cash Flow Management, including Cash Flow Projection preparation and Interpretation
 • For new investors or business expansion, Feasibility Study pluses Capital Budgeting in order to finalize Investment Decision and arrange Capital Structure – Financing Decision
 • Comprehensive assessment to reduce financial risks by involving in strategic planning and creating a customized financial model
 • Build effective Business Plan and Loan Request Package and present to and negotiate with Financial Institutes and general investors including Venture Capital Fund.

Corporate Recovery Advisory
บริการให้คําปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนรุนแรงส่งผลในด้าน ลบแก่องค์กร ทําให้โครงสร้างทางการเงินขององค์กรไม่ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในขณะน้ัน หรือมีแนวโน้มใน อนาคตท่ีโครงสร้างทางการเงินซึ่ง ทําไว้แต่เดิมอาจไม่ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจขององค์กร ด้วยทีมที่ปรึกษาที่มี ความรู้และประสบการณ์จะนําเสนอการตรวจสอบข้อมูล (Due Diligence) และจัดเตรียมประมาณการต่างๆ รวม ทั้งประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection) ซึ่งจะใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ความอยู่รอดขององค์กรใน สภาพธุรกิจขณะนั้น (Viability Review) และจัดทําแผน กลยุทธ์เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมเป็น รูปธรรม ตลอดจนเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างฝ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อจัดทําบันทึก แผนการปรับโครงสร้างหน้ีหรือสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring Plan and Term Sheet)
Nowadays fluctuating economy has huge impact on organization especially in financial structure. We are the knowledgeable team who are eager to provide your company a Due Diligence and budgeting preparation including cash Flow Projection and Viability Review. Not only does we offer to build appropriate solid strategic plans. We will also be your negotia- tor to deal with debtors, creditors and others and prepare Debt Restructuring Plan and Term Sheet. Not every company is the same, there- fore, we offer integrated solutions perfectly matched the situation.

Transaction Advisory Service
บริการให้คําปรึกษาด้านธุรกรรม

จากสภาวะแวดล้อมการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลจากการเปิดเสรีทางการ คำ ทําให้ธุรกิจจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้ประกอบการไทยจึงจําเป็นต้อง ปรับตัวและพัฒนาธุรกิจของตนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ ธุรกรรมที่ผู้ประกอบการนิยมเลือกใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ วิธีการขายกิจการโดยการควบรวม กิจการ (Merger & Acquisition) การหาพันธมิตรทาง ธุรกิจ (Joint Venture or Business Partner) การซื้อขาย กิจการหรือการครอบงํากิจการ (Takeover) เป็นต้น ดังน้ัน การประเมินมูลค่ากิจการ (Business Valuation) หรือ กําหนดราคาหนุน (Share Valuation) จึงมีความ สําคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจ ซึ่งเราจะช่วยยในการ คํานวณมูลค่ากิจการ วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินผลตอบ แทน และให้การสนับสนุนในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือผล ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดของผู้ถือหุ้น
In today’s fast-paced business environment and free trade area policy, across border international corporate moves on for new locations with lower settlement costs. Along with their cutting edge technologies, existing companies have to adapt and develop themselves for the extremely high competition. Besides, they need to focus their efforts on operating their businesses and concentrate on protecting the companies’ fundamental core competencies.
As the result, the operation action will ac- cordingly be involved with the business trans- action, in terms of Merger & Acquisition, Joint Venture or Business Partner and Takeover. We offer possible alternatives to suit the company and that ease shareholders and management through decision making process for such transaction, supported by Business Valuation and Share Valuation.

Business Advisory
บริการให้คําปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ

เราจะนําความรู้และประสบการณ์ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ งานที่เป็นสากลตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องประกอบ กับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรของ ลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน อุตสาหกรรม โดยนําเสนอบริการดังนี้
 • การตรวจสอบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน ให้คําปรึกษาด้านการเงินการบัญชีและการนํา เสนอรายงานทางการเงิน รวมถึงการออกแบบระบบ งานบริหารต้นทุนและการบัญชีบริหาร (Management Accounting) ให้เป็นมาตรฐานและเพ่ือนํามา สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • จัดเตรียมเอกสารภายในบริษัทให้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ เตรียมยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และการยื่นเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กับตลาด หลักทรัพย์ใหม่
 • ให้คําแนะนําและประเมินคุณสมบัติระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร ซึ่งได้แก่ ระบบEnterprise Resource Planning (ERP) (ระบบบัญชีการเงิน ระบบการขาย ระบบ การผลิต เป็นต้น) และร่วมประสานงานออกแบบ ระบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน
Gnosis intend to synchronize our knowl- edge and experiences in many ways with new age technologies to enhance our customers’ competency and competitiveness with the following services:
 • Internal control both counseling and assessing for Finance and Accounting Department Management and Oversight plus cost management system and Management Accounting.
 • Categorize financial data and information for filing into Market for Alternative Investment (MAI) or The Stock Exchange of Thailand (SET).
 • Evaluate company’s needs of information system investment based on company strategic plans such as Enterprise Resource Planning (ERP) and other financial system. Together, working closely with our client’s staff to achieve the highest return on information technology investment.

Need further information
please contact us