Sethaphong Phadungpisuth


by gnosis_admin Post at 15/03/2018 in Thailand
Sethaphong Phadungpisuth

คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์, CFE

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร เชี่ยวชาญด้าน การวางแผนธุรกิจ การสร้างโมเดลทางการเงิน การสร้างระบบแฟรนไชส์ การประเมินมูลค่ากิจการ การปรับโครงสร้างหนี้ การวิเคราะห์สินเชื่อ และเป็นวิทยากรในองค์กรเอกชน และภาครัฐ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

บริหารทีมงานที่ปรึกษาบริษัท จีโนซิส จำกัดระยะเวลามากกว่า 18 ปี ดูแลงานวางแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ    และบริหารงานทีมงานด้านประเมินมูลค่ากิจการที่บริษัทในประเทศเวียดนาม บริหารจัดงาน Business Matching จับคู่ธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับไต้หวัน, USA, เกาหลีใต้ เป็นต้น​

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ และการเงิน, Southern New Hampshire University, สหรัฐอเมริกา
  • Mini MBA ด้านการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Certified Franchise Executive, the Institute of Certified Franchise Executives and International Franchise Association, USA
  • ประกาศนียบัตรด้านการสื่อสารธุรกิจ (Communication in Business), Harvard University
  • Extensive Course work in Management University of Massachusetts at Lowell, USA
  • Sustainability Leadership in Asia-Pacific, East West Center, University of Hawaii, USA

ประวัติการทำงาน

2547 – ปัจจุบัน         กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ

2556 – ปัจจุบัน        ผู้จัดการประจำประเทศไทย VF Franchise Consulting (ตัวแทน International Franchise Brands)

2553 – ปัจจุบัน         ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์แฟรนไชส์ ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ และวิทยากรอบรมธุรกิจ แฟรนไชส์ (B2B) ธุรกิจบริการ และธุรกิจร้านอาหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2559 – ปัจจุบัน         Certified Trainer of Moody’s Analytics Inc.

2559 – ปัจจุบัน         อาจารย์พิเศษ วิชา Entrepreneurial Finance, Master of Management in Innopreneurship and Business Design, School of Management and Technology, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2561 – ปัจจุบัน         Partner ประจำประเทศไทย Asiawide Franchise Consultants Pte, Limited, Singapore

2563 – ปัจจุบัน         Associated Partner ประจำประเทศไทย World Franchise Association

More than 10 years of experienced in franchise development with backgrounds 20+ years’ experience in finance and investment in Thailand, Sethaphong is the certified franchise executive (CFE), the franchise standard assessor and the franchise professor in the universities and Thai government agencies. He has organized the successful international business matching in both on-site and online events in Thailand.

Sethaphong focuses on the empirical work that helps inform hospitality practice on topics that intersect finance, operations, and marketing.

Prior to leading Gnosis Company Limited, the boutique corporate advisory firm based in Bangkok, Sethaphong was the banker, and the financial consultant in the international advisory firm after he graduated with master’s degree of science in International Business and Finance at Southern New Hampshire University, USA and bachelor’s degree in Finance and Banking at Thammasat University, Thailand.

https://www.linkedin.com/in/sethaphong/