หลักสูตรจัดการเงินสดและบริหารเงินทุนหมุนเวียน


by gnosis_admin Post at 19/03/2018 in Thailand

สัมมนาเพิ่มอาวุธในการวิเคราะห์ลูกค้า ให้กับทีมงานของบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย SCG เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

SCG Group  (บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย) จัดสัมมนาเรื่อง “จัดการเงินสด บริหารเงินทุนหมุนเวียน เตรียมขยาย” Working Capital and Cash Management Workshop หลักสูตรของบริษัท จีโนซิส จำกัด โดยคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 22 ท่าน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ

 • ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจความสำคัญของการบริหารเงินธุรกิจ หลักการบริหารสภาพคล่อง บริหารเงินทุนหมุนเวียน และสามารถจัดทำงบประมาณเงินสด

 • ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการคำนวณ และวิเคราะห์จากข้อมูลของลูกค้าจริง เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง

ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการทางการเงิน คือสร้างความมั่งคั่งและมูลค่าให้กับธุรกิจ และบริหารความเสี่ยง ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตแล้ว การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและเงินสด ก็มีส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้แข็งแรง มีเงินหล่อเลี้ยงและเพียงพอเหมาะสมกับภาระผูกพันต่างๆ เช่นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เป็นต้น

“ธุรกิจอาจจะขาดทุนได้ แต่ไม่สามารถขาดเงินสด”

นำทฤษฎีที่ได้เรียน มาฝึกวิเคราะห์ข้อมูลกับกรณีศึกษาจริง

 “การบริหารเงินทุนหมุนเวียนคือ การบริหารสภาพคล่องของกิจการ”

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ อธิบายการคำนวณอัตราการเติบโต และอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate)

หัวข้อการอบรม ได้แก่

 • ความสำคัญของการบริหารการเงินธุรกิจ

 • การใช้งบการเงิน และข้อมูลทางการเงินเพื่อการบริหาร

 • วัฏจักรการไหลของเงินสด (The Cash Flow Cycle)

 • การบริหารสภาพคล่อง และปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายสภาพคล่อง

 • สัญญาณเตือนภัยว่ามีความเสี่ยงด้านขาดสภาพคล่อง

 • วิธีการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

 • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

 • จัดทำงบเปลี่ยนแปลงเงินสด แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไป

 • จัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget) และแผนจัดการเงินทุนระยะสั้น)

 • การวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 • วิธีประเมินระดับเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องการ

ผู้เข้าอบรมนำเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา

รูปแบบการอบรมคือ การบรรยาย และฝึกวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาจริง ซึ่งบรรยากาศในการห้องจะเป็นกันเอง และผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และขอคำปรึกษาจากปัญหาที่ได้พบมา

ผู้เข้าอบรมกำลังฝึกการใช้โทรศัพท์ในการคำนวณ CAGR (Compound Average Growth Rate) ตามคำแนะนำของวิทยากร