หลักสูตรจัดการเงินสดและบริหารเงินทุนหมุนเวียน

สัมมนาเพิ่มอาวุธในการวิเคราะห์ลูกค้า ให้กับทีมงานของบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย SCG เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

SCG Group  (บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย) จัดสัมมนาเรื่อง “จัดการเงินสด บริหารเงินทุนหมุนเวียน เตรียมขยาย” Working Capital and Cash Management Workshop หลักสูตรของบริษัท จีโนซิส จำกัด โดยคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 22 ท่าน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ

 • ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจความสำคัญของการบริหารเงินธุรกิจ หลักการบริหารสภาพคล่อง บริหารเงินทุนหมุนเวียน และสามารถจัดทำงบประมาณเงินสด
 • ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการคำนวณ และวิเคราะห์จากข้อมูลของลูกค้าจริง เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง

ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการทางการเงิน คือสร้างความมั่งคั่งและมูลค่าให้กับธุรกิจ และบริหารความเสี่ยง ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตแล้ว การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและเงินสด ก็มีส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้แข็งแรง มีเงินหล่อเลี้ยงและเพียงพอเหมาะสมกับภาระผูกพันต่างๆ เช่นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เป็นต้น

“ธุรกิจอาจจะขาดทุนได้ แต่ไม่สามารถขาดเงินสด”

นำทฤษฎีที่ได้เรียน มาฝึกวิเคราะห์ข้อมูลกับกรณีศึกษาจริง

 “การบริหารเงินทุนหมุนเวียนคือ การบริหารสภาพคล่องของกิจการ”

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ อธิบายการคำนวณอัตราการเติบโต และอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate)

หัวข้อการอบรม ได้แก่

 • ความสำคัญของการบริหารการเงินธุรกิจ
 • การใช้งบการเงิน และข้อมูลทางการเงินเพื่อการบริหาร
 • วัฏจักรการไหลของเงินสด (The Cash Flow Cycle)
 • การบริหารสภาพคล่อง และปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายสภาพคล่อง
 • สัญญาณเตือนภัยว่ามีความเสี่ยงด้านขาดสภาพคล่อง
 • วิธีการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
 • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
 • จัดทำงบเปลี่ยนแปลงเงินสด แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไป
 • จัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget) และแผนจัดการเงินทุนระยะสั้น)
 • การวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
 • วิธีประเมินระดับเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องการ

ผู้เข้าอบรมนำเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา

รูปแบบการอบรมคือ การบรรยาย และฝึกวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาจริง ซึ่งบรรยากาศในการห้องจะเป็นกันเอง และผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และขอคำปรึกษาจากปัญหาที่ได้พบมา

ผู้เข้าอบรมกำลังฝึกการใช้โทรศัพท์ในการคำนวณ CAGR (Compound Average Growth Rate) ตามคำแนะนำของวิทยากร

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis