Workshop ปั้นธุรกิจ ให้เงินงอกเงย โครงการ Business Brotherhood KKU


by gnosis_admin Post at 03/07/2020 in Thailand
ทีมที่ปรึกษา จีโนซิส จำกัด นำโดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ #SethGnosis และคุณแก้วตา ผดุงพิสุทธิ์ #KaewGnosis บริษัท Gnosis จำกัด บรรยาย และอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์ “ปั้นธุรกิจ ให้เงินงอกเงย”
 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Training) ครั้งที่ 3 และ 4 ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563
 
กิจกรรมในวันแรก : Workshop พัฒนาแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก การทำเส้นทางเดินของลูกค้า (Customer Journey) และวิเคราะห์จุด Touch Point และสร้าง Happy Moment
 วางแผนการตลาด และตั้งงบประมาณ และตัวชี้วัด
 
กิจกรรมในวันที่สอง : Mentor ให้คำปรึกษารายกลุ่ม ติดตามผลงาน ปรับสมมติฐานและพัฒนาแผนปฏิบัติงานใหม่