Alan Adcock

International Franchise Management Certificate Program

การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนผู้ประกอบการในระบบนี้มีเพิ่มขึ้นทุกปี เหตุผลสำคัญคือ คนสมัยใหม่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ และการเลือกลงทุนในแฟรนไชส์คือทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นทางลัดที่ปลอดภัย ขณะที่การแข่งขันธุรกิจแฟรนไชส์จากทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศหมุนเวียนเข้ามาไม่หยุด