Franchise Standard

ระบบแฟรนไชส์ มาตรฐาน B2B รุ่นที่ 26

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส (B2B Franchise) เชิญ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ยกมาตรฐานแฟรนไชส์ กับ ธนาคารออมสิน และ จีโนซิส

Franchise Standard by GSB and GNOSIS

ธนาคารออมสิน จัดหลักสูตร Franchise Standard ร่วมกับ บริษัท จีโนซิส จำกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ไทยสู่สากล สอนฟรีผ่านออนไลน์ 4 วัน โดยที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้บริหารแบรนด์แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้กับแฟรนไชส์ไทยรุ่นใหม่ได้เติบโตสู่ความเป็นเลิศ

หลักสูตร ระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน

หลักสูตร ระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน

ระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 63 เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์, CFE, บริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ บรรยายในหัวข้อ การสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน หัวข้อสำคัญในสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์