Outdoor Activity

พัฒนาภาวะผู้นำ นิสิตจุฬา Leadership in University

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ได้บรรจุเป็นหนึ่งวิชาสำคัญที่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4)เข้าเรียนพัฒนาตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตเตรียมความพร้อมและเข้าใจการบริหารจัดการพื้นฐาน การทำงานเป็นทีม และฝึกการเป็นผู้นำ โดยนำหลักทฤษฎีผสมกับฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อดึงศักยภาพภายในของนิสิตนอกเหนือจากสติปัญญาที่เกิดจากการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น