Program

Maximizing Team Effectiveness Training Workshop

ปัจจุบันการทำงานขององค์กรในภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง ไม่เพียงการแข่งขันกับคู่แข่งนอกองค์กรเท่านั้น สายงานต่างๆ ที่ทำงานซ้ำซ้อนกันในองค์กรจำต้องแข่งขันกันเองเพื่อเอาตัวรอดด้วย หากพัฒนาและใช้การแข่งขันภายในองค์กรอย่างถูกวิธี สามารถผันองค์กรให้มีประสิทธิภาพแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งได้ แต่ในอีกด้านหนึ่งอาจก็ให้เกิดความขัดแย้งในบริษัทกันเอง