Teamwork

O2 Reloaded Workshop (Teamwork + Positivity)

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2553 ทีมฝึกอบรมของบริษัท จีโนซิส จำกัด นำโดยคุณแก้วตา ผดุงพิสุทธิ์ และคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) O2 Reloaded ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท VFS Thailand (บริษัทในเครือ VFS Global) ซึ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมจำนวน 24 ท่านในครั้งนี้ได้ผ่าน Gnosis O2 Customer Service Workshop รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เมื่อปีที่แล้ว

พัฒนาภาวะผู้นำ นิสิตจุฬา Leadership in University

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ได้บรรจุเป็นหนึ่งวิชาสำคัญที่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4)เข้าเรียนพัฒนาตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตเตรียมความพร้อมและเข้าใจการบริหารจัดการพื้นฐาน การทำงานเป็นทีม และฝึกการเป็นผู้นำ โดยนำหลักทฤษฎีผสมกับฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อดึงศักยภาพภายในของนิสิตนอกเหนือจากสติปัญญาที่เกิดจากการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น