ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ ในงาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021

ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ โดย เศรษฐพงศ์ จีโนซิส

ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ ในงาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021

ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ จัดอยู่ในโซนความรู้ Franchise Academy ใน งาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021 งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ครั้งใหญ่สุดในประเทศไทย ที่รวบรวมแฟรนไชส์มากกว่า 400 แบรนด์ทั่วประเทศ จัดโดย กรมพัฒนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับเอสเอ็มอีไทย จัดงานระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2564 ณ ณ ฮอลล์ 9-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นอกจากบูธกิจการแฟรนไชส์ ผู้จัดได้จัดพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน และผู้ประกอบการแฟรนไชส์ได้เสริมความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้วย ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องแฟรนไชส์ ได้แก่ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์, CFE กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ มาบรรยายในวันที่ 16 และ 17 ธันวาคมนี้  มีการถ่ายทอดสดในเฟสบุคเพจของ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเราได้บันทึกวิดีโอย้อนหลัง
มีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

🎯 ความรู้สำหรับ ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ได้แก่

 1. เช็คความพร้อมก่อนขยายแฟรนไชส์ (วิดีโอย้อนหลัง) ได้แก่ องค์ประกอบของธุรกิจที่เหมาะสำหรับขยายแฟรนไชส์ และรายการตรวจความพร้อมของธุรกิจก่อนขยายแฟรนไชส์

🎯 ความรู้สำหรับ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) ที่ต้องการยกระดับการทำงาน และปรับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 1. การสร้างระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน (วิดีโอย้อนหลัง)  ได้แก่ หลักเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตรวจประเมินผลงาน และเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจให้มีระบบมาตรฐาน เป็นต้น
 2. หลักการบริหารแฟรนไชส์ (วิดีโอย้อนหลัง) ได้แก่การสร้างองค์กรแฟรนไชส์สู่ความเป็นเลิศ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี กลยุทธ์การตลาดสำหรับแฟรนไชส์ เป็นต้น

🎯 ความรู้สำหรับ ผู้สนใจอยากซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี)

 1. การเลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างมืออาชีพ (วิดีโอย้อนหลัง) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ ลดความเสี่ยงในการลงทุน และแนวโน้มของธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุนในปี 2022

เศรษฐพงศ์ บรรยาย ความรู้เรื่องแฟรนไชส์

ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบแฟรนไชส์ (Franchising) คือ หนึ่งในกลยุทธ์การขยายธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบัน เพราะธุรกิจสามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคง โดยมีการลงทุนต่ำ เพราะเจ้าของแบรนด์ หรือ “แฟรนไชส์ซอร์” ไม่ต้องลงทุนเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบกับสามารถได้รายได้ส่วนเพิ่มด้วย 

ซึ่งธุรกิจที่จะขยายด้วยระบบแฟรนไชส์นั้น จะต้องได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในเชิงของอัตราผลตอบแทน จากการลงทุน  และแบรนด์เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่รู้จักทั่วไป นอกจากนี้ ธุรกิจนั้นต้องมีความพร้อม เรื่องระบบการสนับสนุน การฝึกอบรม และ คู่มือการบริหารจัดการ ซึ่งผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือที่เรียกว่า “แฟรนไชส์ซี” จะชำระค่าตอบแทนแก่เจ้าของแฟรนไชส์ หรือ “แฟรนไชส์ซอร์” เพื่อแลกกับประโยชน์จากแบรนด์ สินค้าบริการเป็นที่รู้จัก และระบบการบริหารจัดการ 

ตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่องแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าทไี่ม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ ประกาศ ณ วันท่ี 30 ตลุาคม พ.ศ.2562

“แฟรนไชส์ (Franchise)” หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า “แฟรนไชส์ซอร์” สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรตกลงให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า “แฟรนไชส์ซี” ประกอบธุรกิจโดยใช้รูปแบบ ระบบ ขั้นตอนและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน หรือที่ตนมีสิทธิ ที่จะให้ผู้อ่ืนใช้ เพื่อประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาหรือเขตพ้ืนท่ีที่กำหนด และการประกอบธุรกิจน้ัน อยู่ภายใต้การส่งเสริมและควบคุมตามแผนการดาเนินธุรกิจของแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซีมีหน้าที่ ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แฟรนไชส์ซอร์

“แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor)” หมายความว่า บุคคลผู้ให้สิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 

“แฟรนไชส์ซี (Franchisee)” หมายความว่า บุคคลผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

สัญญาแฟรนไชส์ – คือสัญญาทางกฎหมายที่บอกให้แฟรนไชส์ดำเนินกิจการและกิจกรรมด้านการบริการตามการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากแฟรนไชส์ซอร์ โดยแฟรนไชส์ซีมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา

ค่าสิทธิแรกเข้า หรือ ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise FEE) คือ

 • ค่าแบรนด์ & ค่า Know-how ทั้งหลายของแฟรนไชส์
 • ค่าการอบรมให้ความรู้ต่างๆตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถทำธุรกิจได้
 • ค่าสำรวจ & คัดเลือกทำเลการค้า
 • ค่าอุปกรณ์ & ความช่วยเหลือต่างๆ ที่จัดให้จนสามารถเปิดดำเนินธุรกิจได้

ค่าสิทธิรอยัลตี้ หรือ ค่าสิทธิรายเดือน (Royalty Fee)

 • เป็นค่าสิทธิที่เรียกเก็บจากรายได้ที่มีในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์
 • เป็นการเรียกเก็บ เพื่อ การสร้างแบรนด์ การพัฒนาระบบ และการบริการต่างๆของแฟรนไชส์

วิธีการเรียกเก็บ ค่ารอยัลตี้

 • เก็บเป็น เปอร์เซ็นต์ ต่อยอดขาย ซึ่งมักใช้เป็นยอดรายเดือน นิยมใช้ทั่วไป
 • เก็บเป็น เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจาก กำไรขั้นต้น เก็บเป็นยอดคงที่ขั้นต่ำ นิยมใช้ในแฟรนไชส์ขนาดเล็ก ที่ไม่จำเป็นต้องให้การสนับสนุนมาก

ตัวอย่างเอกสารที่แฟรนไชส์ซอร์ ต้องเตรียมเพื่อพัฒนาแฟรนไชส์ และสนับสนุนแฟรนไชส์ซี

 1. Franchise Operation Manual คู่มือปฏิบัติงานของร้านแฟรนไชส์
 2. Franchise Training การฝึกอบรมแฟรนไชส์ซี
 3. Area Manager Checklist รายการตรวจสอบปฏิบัติงานของผู้จัดการเขต
 4. Finance/ Stock/ QC Audit รายการตรวจสอบสินค้าในร้าน
 5. Sales Analysis การวิเคราะห์ยอดขาย
 6. KPIs ดัชนีการประเมินประสิทธิภาพของร้าน ในทุกแง่มุม

หากคุณต้องการคำปรึกษาในหัวข้อต่อไปนี้

 • การพัฒนาร้านต้นแบบเพื่อขยายสาขาแฟรนไชส์
 • การพัฒนาระบบและองค์กรแฟรนไชส์
 • การขายแฟรนไชส์ และงานจับคู่ธุรกิจ
 • ต้องการคำแนะนำในการซื้อแฟรนไชส์น่าลงทุน

กรุณาติดต่อสอบถาม จีโนซิส เบอร์ 0969796451
หรือ email:Contact@Gnosisadvisory.com
หรือ Line OA

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis