งานประกวดนำเสนอ แผนธุรกิจสินค้าไทย สู่ตลาดอาเซียน


by gnosis_admin Post at 17/03/2018 in Thailand

การนำเสนอ แผนธุรกิจสินค้าไทย สู่ตลาดอาเซียนโดยนักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในการสัมมนาหัวข้อ “โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน: การพัฒนาศักยภาพคนไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเชียนที่มีคุณภาพ”  จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557

ในการนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เรียนเชิญ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัดเข้าร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “สินค้าไทยและโอกาสในตลาดอาเชียน (Thailand’s Products and its Opportunities in the ASEAN market)”  และเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสิน แผนธุรกิจสินค้าไทย สู่ตลาดอาเซียน นำเสนอโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้มีกรรมการตัดสินท่านอื่นๆ ร่วมด้วยได้แก่

  • คุณฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

  • คุณวิทัต วัชโรบล ผู้อำนวยการศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AIC) กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ

  • คุณสุวรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

  • คุณวีระ เจียรนัยพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  • ดร. โอภาส เพี้ยนสูงเนิน อาจารย์มหาวิทยาลัยเนชั่น