งานสัมมนาการสร้างธุรกิจเข้าสู่ ระบบแฟรนไชส์ B2B รุ่นที่ 15


by gnosis_admin Post at 03/04/2018 in Thailand

ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยจะเติบโตอย่างเข้มแข็ง และมีทิศทางที่ชัดเจนจำเป็นต้องมีหลายๆ ฝ่ายช่วยกันสนับสนุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ร่วมกันส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักลงทุน นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ดังนั้นการต่อยอดธุรกิจและการขยายโอกาสทางธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสามารถแข่งขันกับธุรกิจแฟรนไชส์ต่างชาติได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานสัมมนาการสร้างธุรกิจเข้าสู่ ระบบแฟรนไชส์ B2B มาจนถึงรุ่นที่ 15 แล้ว ระยะเวลาการอบรม 27 ครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 สิ้นสุดเดือนเมษยน 2556 ในรุ่นที่ 15 นี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 135  คน หรือ 94 กิจการ โดยธุรกิจที่เข้าร่วมอบรมจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ตรวจสอบ

ผู้เข้าอบรม B2B รุ่นที่ 15 ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากร คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์

งานสัมมนานี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์มาหลายท่าน ซึ่งหนึ่งในทีมวิทยากรคือ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ และเป็นนักวินิจฉัยตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ของกระทรวงพาณิชย์ โดยรับผิดชอบในหัวข้อการบรรยาดังนี้

1. “ประวัติความเป็นมาและประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์” และ “ข้อแตกต่างของธุรกิจแฟรนไชส์กับธุรกิจด้านลิขสิทธิ์อื่นๆ” (บรรยายวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555)

2.”สร้างความตระหนักมาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์” และ “การติดตามและการดูแลมาตรฐานของธุรกิจแฟรนไชส์” (บรรยายวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556)

คุณเศรษฐพงศ์ ยกตัวอย่างแฟรนไชส์ต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ

ในการสัมมนาคุณเศรษฐพงศ์ นำกรณีศึกษาจริง และประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ และการตรวจวินิจฉัยคุณภาพแฟรนไชส์ ผสมผสานกับหลักทฤกษฎ๊ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้