บริหารสภาพคล่อง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง


by gnosis_admin Post at 19/03/2018 in Thailand

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 SCG (เครือซีเมนต์ไทย) ได้จัดอบรมสัมมนาพิเศษเรื่อง บริหารสภาพคล่อง สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ให้กับตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ของ SCG ทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม SCG Retail and Service Academy อาคาร Cyber World รัชดา ชั้น41 โดยไว้วางใจในหลักสูตรของบริษัท จีโนซิส จำกัด และผู้บรรยาย เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เข้าอบรบเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้ทันที

รูปแบบการอบรมจะผสมผสานทฤษฏี ตัวอย่าง กรณีศึกษา และการทำกิจกรรมทั้งรายบุคคล และกลุ่มย่อย

เริ่มต้นด้วยกิจกรรมแนะนำตัวของตัวแทนจำหน่ายของ SCG โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมมาจากหลายภาคทั่วไทย มีผู้เข้าอบรม 46 ท่าน

หัวข้อหลักของ “บริหารสภาพคล่อง” ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

  • ภาพรวมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และแนวโน้มของธุรกิจ

  • เป้าหมายในการบริหารเงินสด และสภาพคล่องทางการเงิน

  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียนหากบริหารไม่ดี จะส่งผลกระทบอย่างไร และธุรกิจต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าไร

  • สัญญาณต่างๆ ที่ต้องสังเกตุ, การตรวจสอบธุรกิจของตัวเองด้านสภาพคล่อง

  • นโยบายและประเภทของเงินทุนหมุนเวียน

  • วิเคราะห์​ และคำนวณ วงจรดำเนินงาน (Operating Cycle) และวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle)

  • การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget)

  • วิเคราะห์งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสด ได้แก่แหล่งที่มา และแหล่งใช้ไปของเงินสด

คุณเศรษฐพงศ์​ วิทยากรกำลังวิเคราะห์กรณีศึกษา และให้ผู้เข้าอบรมฝึกคำนวณและวิเคราะห์ตาม

วัฏจักรการแปลสภาพเงินสด เท่ากับ ระยะเวลาการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง + ระยะเวลาการเก็บเงินลูกหนี้การค้า – ระยะเวลาชำระเงินเจ้าหนี้การค้า

ผู้เข้าอบรมฝึกคำนวณวงจรเงินสด Cash Conversion Cycle เพื่อหาว่ากิจการต้องเตรียมเงินสดกี่วัน

ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม