ระบบแฟรนไชส์ มาตรฐาน B2B รุ่นที่ 26

ระบบแฟรนไชส์ ต้องสร้างก่อนขายแฟรนไชส์

ทุก ๆ ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส (B2B Franchise) เป็นประจำ สร้างผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้าสู่ ระบบแฟรนไชส์ แล้วกว่า 1,100 กิจการแล้ว โดยในปีนี้เริ่มเรียนตั้งแต่ ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เข้าถึงรุ่นที่ 26 ประจำปี 2566 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมครั้งนี้ 58 กิจการ แบ่งเป็นธุรกิจค้าปลีก 9 กิจการ ธุรกิจเครื่องดื่ม 9 กิจการ ธุรกิจบริการ 6 กิจการ และธุรกิจอาหาร 34 กิจการ

วัตถุประสงค์ของ B2B Franchise คือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำแนวทางระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพองค์กรให้สามารถขยายโอกาสทางการตลาดธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างกว้างขวาง สร้างความเข้มแข็งสู่สากล

คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งหัวข้อนี้ได้สอนเป็นครั้งที่ 3 เพื่อวางรากฐานให้กับผู้ประกอบการที่กำลังตัดสินใจจะนำธุรกิจขยายแฟรนไชส์ต่อไป

เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กล่าวว่า “ความเป็นมาตรฐานคือความสม่ำเสมอของความต่อเนื่องของการทำงาน” จะทำธุรกิจให้เป็นระบบงานที่เป็นมาตรฐานนั้นใช้หลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ได้แก่เริ่มต้นด้วยการวางแผน (Plan) วางเป้าหมาย กำหนดการทำงานต่าง ๆ กำหนดเวลาระยะ ๆ  ตามด้วยการลงมือทำตามแผนงาน (DO) ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างจริงจัง แล้วตรวจสอบ (Check) ผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ มีเช็คลิสในการติดตามผลงาน และถ้าไม่ตรงไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ให้ทำการแก้ไขปรับปรุง (Act) ทันที หรือปรับเปลี่ยนแผนงาน (Plan) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น PDCA จะวนต่อไปข้างนาเรื่อย ๆ ทำให้ธุรกิจพัฒนาเติบโตอย่างเป็นระบบแบบแผน

PDCA เป็นพื้นฐานในการทำระบบงานให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งแฟรนไชส์ต้องมีมาตรฐานในการทำงานส่งมอบจากแฟรนไชส์ซีไปสู่ลูกค้าเป้าหมายเหมือนกับการบริการจากแฟรนไชส์ซอร์ โดยพิจารณาเป็นแนวทางดังนี้

  1. เริ่มต้นตั้งแต่ผู้นำแฟรนไชส์กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ทิศทางของธุรกิจ กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์ด้วยกัน (ได้แก่ลูกค้า แฟรนไชส์ซี ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น ชุมชน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น)
  2. กำหนดแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็งจุดอ่อน) ปัจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) กำหนดคุณค่านำเสนอ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน หาคำตอบว่า “ทำไมต้องซื้อแฟรนไชส์ของเรา” จัดทำตารางเปรียบเท่ียบธุรกิจของคุณกับคู่แข่งขัน
  3. กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือแฟรนไชสซี ฟังเสียงความต้องการของลูกค้าและแฟรนไชส์ซี เก็บข้อมูลความพึงพอใจ และความไม่พอใจของลูกค้ามาประยุกต์ปรับปรุง หาแนวทางที่แฟรนไชส์ซีสามารถส่งมอบคุณค่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและมีรูปแบบเดียวกัน และสามารถจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือแฟรนไชส์ซี หาคำตอบว่า “คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และแฟรนไชส์ซีอย่างไร”
  4. แฟรนไชส์เลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร ข้อมูลได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลปฏิบัติงาน นำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานแฟรนไชส์ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์
  5. ธุรกิจสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากรอย่างไร เพื่อใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับพันธกิจขององค์กร กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวม ดังนั้นต้องพิจารณาว่า “โครงสร้างองค์กรแฟรนไชส์ประกอบด้วยตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบอะไร” เพื่อให้การทำงานดำเนินงานอย่างราบรื่น ดูแลไปถึงแฟรนไชส์ซี
  6. ธุรกิจจะมั่นใจอย่างไรว่า การปฏิบัติงานมอบคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล แน่นอนว่าแฟรนไชส์จะต้องจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมถ่ายทอดไปให้แฟรนไชส์ซีเป็นประจำ แล้วติดตามประเมินผลการดำเนินงานว่าทำได้ตามมาตรฐานงานหรือไม่ จะทำให้แฟรนไชส์ประสบความสำเร็จเกิดจากความมีวินัย ทำตามระบบงาน และความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ยอมรับงานซึ่งกันและกัน พึ่งพากัน
  7. จะตรวจสอบว่าทำงานได้ดีอย่างไรนั้น ต้องมีรายงานแสดงผลลัพธ์เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขให้งานเข้ารูปเข้ารอย

 

 

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทฺธิ์ ที่ปรึกษาแฟรนไชส์รับอนุญาต (Certified Franchise Executive) และเป็นวิทยากรในโครงการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่รุ่นที่ 13 จนถึงรุ่นปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรระบบแฟรนไชส์มาตรฐานในปี 2563 ตามลิงค์นี้ 

ถ้าสนใจหลักสูตรนี้เพื่อจัดสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจของท่าน กรุณาติดต่อที่ LINE Official Accout นี้ https://page.line.me/ygg2347g

หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 096-979-6451

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis