สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์รุ่นที่ 16


by gnosis_admin Post at 20/03/2018 in Thailand

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดโครงการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 มุ่งหวังให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีมาตรฐาน โดยจัดอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ และบ่มเพาะธุรกิจเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ SME ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 130 คน หรือประมาณ 60 กิจการ

ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ รุ่นที่ 16 (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ และผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรในโครงการฯ ตั้งแต่รุ่นที่ 14 ปีพ.ศ. 2554 จนถึงรุ่นปัจจุบัน

ซึ่งกิจกรรมในวันแรกของโครงการ (18 ธันวาคม 2556) เริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม และปรับทัศนคติก่อนเข้าสู่การอบรมและทำงานร่วมกัน โดยโครงการนี้จะมีชั่วโมงการอบรมมากกว่า 200 ชั่วโมง

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และปรับทัศนคติ โดยอาจารย์พัฒนพล

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กำลังบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแฟรนไชส์ (Introduction to Franchising)

ในช่วงบ่าย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ (Introduction to Franchising) โดยมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้

  • ความหมายของแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซี สัญญาแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติการ

  • ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของการทำธุรกิจแฟรนไชส์

  • แบบประเมินตนเอง เพื่อดูความพร้อมของธุรกิจในการสร้างระบบแฟรนไชส์

  • ความแตกต่างระหว่างแฟรนไชส์ และไลเซนส์ หรือลิขสิทธ์ และธุรกิจเครือข่ายอื่นๆ

  • ประวัติความเป็นมาของแฟรนไชส์ ในโลก และในประเทศไทย

  • ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

  • โอกาสของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย และขยายไปต่างประเทศ