สร้างแบบจำลองทางการเงิน Financial Modelling เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน Financial Modelling Workshop นี้ถูกออกแบบสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางการเงิน ผนวกด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินทางการเงินด้วยโปรแกรมสเปรทชีต เอ็กเซล (Spreadsheet by Microsoft Excel) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ สร้างแบบจำลอง และแก้ปัญหาทางการเงินในสภาพเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณแบบจำลองโดยอัตโนมัติ

Gnosis Basic Financial Modelling Workshop รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมพูลแมน เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555

ผู้เข้าอบรมจะสนุกกับการเรียนแบบลงมือทำเองทุกขั้นตอน (Learning by Doing) เริ่มต้นจากพื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ฟังก์ชั่นที่สำคัญในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน และสามารถสร้างงบประมาณทางการเงินผ่านตัวอย่างจริง และฝึกทำแบบจำลองทางการเงินในสถานการณ์ต่างๆ วิทยากรพร้อมให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามกับผู้เข้าอบรมทุกคนในระหว่างทำ Workshop

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน Financial Modeling นี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือกำหนดสมมติฐานทางการเงินเพื่อตอบปัญหาทางธุรกิจ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจจะเช่าหรือซื้อเครื่องจักร การออกตราสารทางการเงินประเภทใดเหมาะสมกับธุรกิจขณะนั้น การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และสามารถสร้างงบประมาณ (Budget) ในการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น

วิทยากร (อาจารย์เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์) กำลังตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าอบรมในระหว่างการทำ Workshop จากกรณีศึกษาจริง

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ขั้นพื้นฐาน (เวลาเรียน 15 ชั่วโมง) และแบบจำลองทางการเงินส่วนเพิ่ม  (เวลาเรียน 9 ชั่วโมง) โดยมีหัวข้อการเรียนดังนี้

Basic Financial Modelling แบบจำลองทางการเงินขั้นพื้นฐาน (15 ชั่วโมง)

  • ฟังก์ชั่นพื้นฐานของโปรแกรมที่เกี่ยวกับ การจัดการทางการเงิน (Basic Functions and Tools for Modeling)
  • การจัดทำงบประมาณทางการเงิน ได้แก่ การพยากรณ์ยอดขาย ประมาณการงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด
  • การวิเคราะห์โครงการลงทุน (Capital Budgeting) เช่น NPV, IRR, Payback Period, เป็นต้น
  • สร้างสูตรการวิเคราะห์ทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน Financial Analysis and Ratio Analysis
  • การวิเคราะห์กำไร ต้นทุน และจุดคุ้มทุน Profit, Cost and Break Even Analysis

ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อท่าน 12,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Financial Modelling Add-In แบบจำลองทางการเงินส่วนเพิ่ม (9 ชั่วโมง)

  • สร้างแบบจำลองการตัดสินใจจัดหาเงินทุน (Financing Decisions) ด้านหนี้สิน และด้านทุน
  • สร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ อัตราผลตอบแทน (Return) ความเสี่ยง (Risk) ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Capital)
  • การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ด้วยฟังก์ชั่น Goal Seek, Solver, Scenario Manager, Data Table เพื่อการตัดสินใจทางการเงินและธุรกิจ เช่น การกำหนดราคาสินค้า การแก้ปัญหาในการขนส่งสินค้า การผ่อนชำระเงินงวด เป็นต้น

อาจารย์เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์กำลังสอนวิชาแบบจำลองทางการเงิน ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมทางการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินการอบรมโดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทายาลัยหอการค้าไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด บริษัทให้คำปรึกษาการเงินธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองทางการเงิน

บริษัท หรือมหาวิทยาลัยใด ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดอบรมให้กับพนักงาน หรือนักเรียนนักศึกษา กรุณาติดต่อได้ที่ contact@gnosisadvisory.com หรือโทร.  0-2158-1307 บริษัท จีโนซิส จำกัด

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 เมื่อ วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555  ณ โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ

ความประทับใจของผู้เข้าอบรม

ได้รับความรู้เพิ่มเติม และวิทยากรเป็นกันเอง อธิบายเห็นภาพ
และเมื่อมีข้อสงสัยก็อธิบายให้เข้าใจ และช่วยแก้ปัญหาอย่างเต็มที่”

คุณกฤษฎา มูฮัมหมัดผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท พรีซิพาร์ท จำกัด
สถานที่อบรมสะดวกสบาย การเตรียม Material พร้อมคำอธิบายชัดเจน และวิทยากรสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย

คุณวัชรกร เดชนีรนาทContract Logistic Director, Agility Company Limited
“บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง อาจารย์ดูแลทั่วถึง”

คุณปัณณิกา ศรีพิบูลพานิชย์ เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส บมจ.ผลิตไฟฟ้า
ความเป็นกันเองของวิทยากร และได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น

คุณพรนรา ศูกรินทร์รัถน์ผู้จัดการส่วนการเงิน 2 บมจ.ผลิตไฟฟ้า
อาจารย์สอนดี เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ
คุณภครส สาระยา พนักงานการเงิน บจก.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ Energy Complex

ผู้เข้าอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การสร้างแบบจำลองทางการเงิน รุ่นที่ 1 (Financial Modelling Workshop) เมื่อวันที่ 23-23 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis