สัมมนาเขียน แผนธุรกิจ อย่างไรให้ได้เงินทุน 19 ก.พ.59

แผนธุรกิจ

เปรียบเหมือนแผนที่ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และเพื่อใช้อธิบายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจ (ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ทีมบริหาร ทีมงาน หรือแม้กระทั่งลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ) แผนธุรกิจยังใช้เพื่อขอสินเชื่อกับ สถาบันการเงิน หรือขายหุ้นเพิ่มทุน จากแหล่งเงินทุนต่างๆ เช่นกองทุน Venture Capital เป็นต้น

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มองเห็นปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่สามารถเขียน แผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ หรือหาเงินทุนจากนักลงทุนได้ แม้ว่าจะเคยเรียนเขียน แผนธุรกิจ มาแล้ว  ดังนั้น สสว. ได้จัด  “โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ SMEs ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร” (SME One-Stop Service Center)  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สสว.ได้เชิญ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด (Gnosis Company Limited) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การเงินธุรกิจ และแฟรนไชส์ มาบรรยายในหัวข้อ “เขียนให้ได้ เขียนให้โดน เขียนให้ผ่าน (กู้อย่างไรให้ได้เงิน)” ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานสัมมนาครั้งนี้เน้นสาระสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีในแผนธุรกิจ เพื่อสามารถขอสินเชื่อผ่าน หรือขอเงินทุนจากนักลงทุนบุคคลหรือนักลงทุนสถาบัน                    หัวข้อที่ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บรรยายใน 1 วันได้แก่

 • คำถามทั่วไปที่มักพบในการนำเสนอแผนธุรกิจ
 • ข้อแตกต่างระหว่างแผนธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ และไม่สำเร็จ
 • เตรียมความพร้อมก่อนการเขียน แผนธุรกิจ
 • แหล่งที่มาของเงินทุนต่างๆ เช่น Angel Capital, Venture Capital, สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
 • ระดับของการหาเงินทุน
 • ปัจจัยหลักที่ธนาคารพิจารณาปล่อยสินเชื่อ
 • หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ ในมุมมองของสถาบันการเงิน
 • แนวคิดการทำธุรกิจ (Business Model)
 • โครงสร้างของ แผนธุรกิจ (Business Plan Anatomy)
 • การเขียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (Core Competency)
 • การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของธุรกิจ (SWOT Analysis)
 • แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการ และแผนการเงิน
 • จัดทำแหล่งที่มา และแหล่งใช้ไปของเงินทุน และงบการเงิน
 • ขั้นตอนการวางแผน งบกระแสเงินสด
 • การเสนอขอสินเชื่อ และการเตรียมตัวขอเงินกู้
 • workshop เขียน บทสรุปผู้บริหาร

ผู้เข้าฟังสัมมนา คือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมเป็นส่วนใหญ่ ที่ดำเนินธุรกิจมาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยมีแผนธุรกิจ ซึ่งใช้ประกอบในการขอสินเชื่อ


ผลลัพธ์จากเรียนสัมมนาในวันนั้น ผู้ประกอบการทุกคนได้ลงมือเขียนแผนธุรกิจ ฉบับย่อ ซึ่งจำเป็นในการเพิ่มเติมข้อมูลต่อไป และมีการพูดคุยถามตอบในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่กำลังเผชิญอยู่

                   หากสนใจจะฟังสัมมนาการเขียน แผนธุรกิจ หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับ แผนธุรกิจ ของท่าน กรุณาติดต่อ contact@gnosisadvisory.com

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis