สัมมนาเขียน แผนธุรกิจ อย่างไรให้ได้เงินทุน 19 ก.พ.59


by gnosis_admin Post at 24/03/2018 in Thailand

แผนธุรกิจ

เปรียบเหมือนแผนที่ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และเพื่อใช้อธิบายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจ (ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ทีมบริหาร ทีมงาน หรือแม้กระทั่งลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ) แผนธุรกิจยังใช้เพื่อขอสินเชื่อกับ สถาบันการเงิน หรือขายหุ้นเพิ่มทุน จากแหล่งเงินทุนต่างๆ เช่นกองทุน Venture Capital เป็นต้น

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มองเห็นปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่สามารถเขียน แผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ หรือหาเงินทุนจากนักลงทุนได้ แม้ว่าจะเคยเรียนเขียน แผนธุรกิจ มาแล้ว  ดังนั้น สสว. ได้จัด  “โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ SMEs ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร” (SME One-Stop Service Center)  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สสว.ได้เชิญ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด (Gnosis Company Limited) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การเงินธุรกิจ และแฟรนไชส์ มาบรรยายในหัวข้อ “เขียนให้ได้ เขียนให้โดน เขียนให้ผ่าน (กู้อย่างไรให้ได้เงิน)” ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานสัมมนาครั้งนี้เน้นสาระสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีในแผนธุรกิจ เพื่อสามารถขอสินเชื่อผ่าน หรือขอเงินทุนจากนักลงทุนบุคคลหรือนักลงทุนสถาบัน                    หัวข้อที่ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บรรยายใน 1 วันได้แก่

 • คำถามทั่วไปที่มักพบในการนำเสนอแผนธุรกิจ

 • ข้อแตกต่างระหว่างแผนธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ และไม่สำเร็จ

 • เตรียมความพร้อมก่อนการเขียน แผนธุรกิจ

 • แหล่งที่มาของเงินทุนต่างๆ เช่น Angel Capital, Venture Capital, สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

 • ระดับของการหาเงินทุน

 • ปัจจัยหลักที่ธนาคารพิจารณาปล่อยสินเชื่อ

 • หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ ในมุมมองของสถาบันการเงิน

 • แนวคิดการทำธุรกิจ (Business Model)

 • โครงสร้างของ แผนธุรกิจ (Business Plan Anatomy)

 • การเขียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (Core Competency)

 • การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของธุรกิจ (SWOT Analysis)

 • แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการ และแผนการเงิน

 • จัดทำแหล่งที่มา และแหล่งใช้ไปของเงินทุน และงบการเงิน

 • ขั้นตอนการวางแผน งบกระแสเงินสด

 • การเสนอขอสินเชื่อ และการเตรียมตัวขอเงินกู้

 • workshop เขียน บทสรุปผู้บริหาร

ผู้เข้าฟังสัมมนา คือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมเป็นส่วนใหญ่ ที่ดำเนินธุรกิจมาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยมีแผนธุรกิจ ซึ่งใช้ประกอบในการขอสินเชื่อ

ผลลัพธ์จากเรียนสัมมนาในวันนั้น ผู้ประกอบการทุกคนได้ลงมือเขียนแผนธุรกิจ ฉบับย่อ ซึ่งจำเป็นในการเพิ่มเติมข้อมูลต่อไป และมีการพูดคุยถามตอบในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่กำลังเผชิญอยู่

                   หากสนใจจะฟังสัมมนาการเขียน แผนธุรกิจ หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับ แผนธุรกิจ ของท่าน กรุณาติดต่อ contact@gnosisadvisory.com