สัมมนา “การจัดการธุรกิจด้วยข้อมูลที่ใช่” ที่ UTCC

การบริหารธุรกิจในยุคข่าวสารข้อมูล (Information Age) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกและจัดสรรข้อมูลให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสถิติต่างๆ ในการตั้งสมมติฐานจัดทำงบประมาณทางการเงิน และด้วยข้อมูลที่มีมากมายผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่นำมาจัดการธุรกิจจะเป็นข้อมูลที่ใช่

ปัจจัยอันดับต้นๆ ในการเลือกใช้ข้อมูลคือ ต้องเข้าใจเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในงานที่ต้องการอย่างชัดเจน และกำหนดเวลาการประมวลข้อมูลด้วยความรอบคอบ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ข้อมูลมีความสดใหม่หรือปรับปรุงอยู่สม่ำเสมอ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2553 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญจากสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง”การจัดการธุรกิจด้วยข้อมูลที่ใช่” (Managing Business with the right information) โดยมีอาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วมฟังประมาณ 10 ท่าน

ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มบรรยาย

วิทยากรคุณเศรษฐพงศ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) และอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณเศรษฐพงศ์ได้ยกตัวอย่างการจัดการข้อมูลในงานบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบริหารธุรกิจ เช่นการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจในการดำเนินงาน (Financial Analysis) ต้องเลือกใช้ข้อมูลตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินให้เหมาะกับประเภทของธุรกิจ นอกจากนี้คุณเศรษฐพงศ์ ได้ยกตัวอย่างการใช้ข้อมูลในแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) ของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และสุดท้ายได้นำเสนอแนวทางการประเมินมูลค่ากิจการ (Business Valuation) จะต้องพิจารณาข้อมูลอะไรบ้างมาประกอบการคำนวณมูลค่าทางการตลาดที่ยินยอมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย (Fair Market Value)

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis