สัมมนา “การจัดการธุรกิจด้วยข้อมูลที่ใช่” ที่ UTCC


by gnosis_admin Post at 19/03/2018 in Thailand

การบริหารธุรกิจในยุคข่าวสารข้อมูล (Information Age) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกและจัดสรรข้อมูลให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสถิติต่างๆ ในการตั้งสมมติฐานจัดทำงบประมาณทางการเงิน และด้วยข้อมูลที่มีมากมายผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่นำมาจัดการธุรกิจจะเป็นข้อมูลที่ใช่

ปัจจัยอันดับต้นๆ ในการเลือกใช้ข้อมูลคือ ต้องเข้าใจเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในงานที่ต้องการอย่างชัดเจน และกำหนดเวลาการประมวลข้อมูลด้วยความรอบคอบ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ข้อมูลมีความสดใหม่หรือปรับปรุงอยู่สม่ำเสมอ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2553 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญจากสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง”การจัดการธุรกิจด้วยข้อมูลที่ใช่” (Managing Business with the right information) โดยมีอาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วมฟังประมาณ 10 ท่าน

ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มบรรยาย

วิทยากรคุณเศรษฐพงศ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) และอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณเศรษฐพงศ์ได้ยกตัวอย่างการจัดการข้อมูลในงานบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบริหารธุรกิจ เช่นการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจในการดำเนินงาน (Financial Analysis) ต้องเลือกใช้ข้อมูลตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินให้เหมาะกับประเภทของธุรกิจ นอกจากนี้คุณเศรษฐพงศ์ ได้ยกตัวอย่างการใช้ข้อมูลในแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) ของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และสุดท้ายได้นำเสนอแนวทางการประเมินมูลค่ากิจการ (Business Valuation) จะต้องพิจารณาข้อมูลอะไรบ้างมาประกอบการคำนวณมูลค่าทางการตลาดที่ยินยอมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย (Fair Market Value)