หลักการวิเคราะห์และบริหาร ลูกหนี้การค้า


by gnosis_admin Post at 19/03/2018 in Thailand

SCG (เครือซีเมนต์ไทย) วางเป้าหมายยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปีหน้า (พ.ศ.2558) ซึ่งการสร้างความพร้อมให้กับตัวแทนจำหน่ายของ SCG เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแรง ดังนั้น SCG ได้จัดการอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย โดยร่วมมือกับบริษัท จีโนซิส จำกัด นำโดยคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินธุรกิจ ออกแบบหลักสูตรด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ การบริหารสภาพคล่อง และหลักการวิเคราะห์บริหาร ลูกหนี้การค้า

ซึ่งหลักสูตรการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ได้จัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 และต่อเนื่องด้วยหลักการวิเคราะห์และบริหาร ลูกหนี้การค้า ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถวิเคราะห์ลูกค้า ก่อนการให้สินเชื่อทางการค้า และสามารถติดตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ได้

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กำลังบรรยายนโยบายการให้สินเชื่อทางการค้า และการคำนวณส่วนลดทางการค้า

หัวข้อในการอบรม ประกอบด้วย

 • ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

 • ประเภทของ ลูกหนี้การค้า ของธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

 • การบริหาร ลูกหนี้การค้า

 • นโยบายการให้สินเชื่อทางการค้า การคำนวนส่วนลดทางการค้า

 • หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ เช่นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่นวิเคราะห์งบการเงิน

 • ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และปัจจัยพื้นฐานในการวัดความเสี่ยงก่อนพิจารณาสินเชื่อ

 • การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ แหล่งที่มาของข้อมูล

 • ทำความรู้จักกับเครดิตบูโร และอ่านรายงานเครดิตบูโร

 • การอ่าน Bank Statement

 • เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกหนี้ หรือการจับพิรุธต่างๆ ระหว่างการเก็บข้อมูล

 • ติดตามดูสัญญาณเตือนภัยกับหนี้เสีย และแนวทางป้องกัน

 • การวิเคราะห์โครงการเพื่อการให้สินเชื่อ

รูปแบบการอบรมคือ บรรยาย ทำกิจกรรม และแบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา

ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ การให้สินเชื่อโครงการประเภทต่างๆ เช่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

วิทยากรกำลังแนะนำกิจกรรมเทคนิคการเจรจาต่อรอง และวิธีการสังเกตภาษาร่างกาย เพื่อจับพิรุธในการสืบหาข้อมูลจาก ลูกหนี้การค้า

ความประทับและสิ่งที่ได้รับจากการอบรม โดยผู้เข้าอบรม