หลักสูตรวิเคราะห์สินเชื่อ ณ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย


by gnosis_admin Post at 19/03/2018 in Thailand

ขอขอบคุณ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และ V.Win Academy ที่ไว้วางใจในหลักสูตรวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis Workshop) ของบริษัท จีโนซิส จำกัด ทั้งนี้หลักสูตรนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ให้กับทีมสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำนวน 35 ท่าน โดยมีคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด เป็นวิทยากร

ซึ่งแนวการอบรมจะผสมผสานทฤษฎี แนวทางปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจริงของวิทยากรและผู้เข้าอบรม

บรรยากาศการเรียนในหลักสูตรวิเคราะห์สินเชื่อ สนุกและได้รับความรู้เสริมการทำงานได้จริง

ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกวิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษาที่แตกต่างกัน

โดยมีหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้

1. หลักการให้สินเชื่อที่ดี (The Principles of Good Lending)

 • Safety of Loan

 • Suitability of Loan Purpose

 • Profitability of Loan

2. หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis)

 • การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่ 6’Cs (Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition, Confidence/Common Sense)

 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ งบการเงิน, การอ่าน Bank Statement

3. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) และปัจจัยพื้นฐานในการวัดความเสี่ยงก่อนพิจารณาสินเชื่อ

4. การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ

 • ลักษณะที่สำคัญของข้อมูลสินเชื่อ และการจำแนกข้อมูล

 • แหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ คำขอสินเชื่อ การสัมภาษณ์ การเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน    งบการเงิน แฟ้มบันทึกเกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ    วงการค้า คำยืนยันจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ ข้อมูลทางราชการ ฯลฯ

 • การรวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาสินเชื่อ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 6 C’s เช่น Capacity ความสามารถในการชำระหนี้ ได้แก่ ดูสลิปเงินเดือนประจำในปัจจุบัน อ่าน Bank Statement

 • ทำความรู้จักกับเครดิตบูโร และอ่านรายงานเครดิตบูโร

 • เทคนิคการจับพิรุธ และการสังเกตระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์

5. การวิเคราะห์โครงการเพื่อการให้สินเชื่อ

 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

 • วิเคราะห์จากรายงานทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน

6. การสอบทานสินเชื่อ และติดตามดูสัญญาณเตือนภัยกับหนี้เสีย และแนวทางป้องกัน