หลักสูตร คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ


by gnosis_admin Post at 23/03/2015 in Thailand

คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากว่าหลายคนไม่กล้าและไม่เสี่ยงที่จะทำ การคุ้นเคยกับปัญหาเดิมๆ จะรู้สึกปลอดภัยกว่าต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ความคิดจึงจำกัดอยู่ในกรอบที่สามารถเอาตัวรอดได้ และแน่นอน..ได้กำจัดโอกาสที่ดีกว่าเข้ามาด้วยเช่นกัน

ผู้นำขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์กรจะต้องเข้าใจและเปิดโอกาสให้คนในองค์กร คิดนอกกฎ และ ทำนอกกรอบ เช่นการระดมสมอง การคิดสร้างสรรค์ และนำไอเดียมาลงมือปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ ” คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำ” รุ่นที่ 6 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ระดับผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย จำนวน 30 คน

การทำงานร่วมกับคนอื่น ต้องเร่ิมตั้งแต่นำตัวเองออกจากกรอบ จึงจะนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันได้

จะออกจากกล่องหรือกรอบ ต้องรู้ก่อนว่าคุณอยู่กล่องอะไร

วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ ได้แก่

 • เพื่อให้ผู้อบรมมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ

 • เพื่อให้ผู้อบรมคิดปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้งานก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่

 • เพื่อให้ผู้อบรมคิดแก้ไขปัญหาได้เร็วและตรงจุดทั้งในเรื่องการทำงานและการประสานงานกับผู้อื่นหรือระหว่างหน่วยงานอื่น

 • เพื่อให้ผู้อบรมคิดแผนงานและกลยุทธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายขององค์กรได้

ตัวอย่างเนื้อหา คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ

 • อะไรคือกรอบหรือกล่อง และกระบวนทัศน์ Paradigm

 • การคิดนอกกรอบ Think outside the Box

 • ตัวอย่างของกล่องที่คนส่วนใหญ่มี เช่น กล่องแห่งความเหนือกกว่า กล่องแห่งภาพลักษณ์ เป็นต้น

 • กระบวนการเปลี่ยนแปลง และการออกจากกรอบเดิมๆ

 • คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ กับความคิดสร้างสรรค์

 • ลักษณะนิสัยของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

 • ออกจากความเคยชิน

 • ที่มาของไอเดีย และการพัฒนาไอเดีย

 • การคิดสร้างสรรค์ร่วมกับคนอื่น

 • การระดมสมอง Brainstorming

 • นำไอเดียไปสู่การปฏิบัติ

 • พีระมิดแห่งการทำงานร่วมกับคนอื่น เป็นต้น

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ ติดต่อได้ที่ contact@gnosisadvisory.com

บทความที่ใกล้เคียงกับบทความนี้คือ VDO การคิดนอกกรอบ