หลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล


by gnosis_admin Post at 06/04/2018 in Thailand

หลักสูตร “วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล” Credit Analysis Workshop : Personal Loan

บริษัท จีโนซิส จำกัด “Gnosis” ขอขอบคุณ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด “Summit Capital” ที่ไว้ใจให้ Gnosis จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของทีมสินเชื่อ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้า กฎระเบียบ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมากระทบกับการทำงาน และเตรียมความพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในอนาคตของธุรกิจสินเชื่อ

หลักการวิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล จะให้ความสำคัญกับการพิจารณา ความเต็มใจในการชำระหนี้ (Willingness to Pay) และความสามารถในการชำระหนี้ (Ability to Pay) ของผู้ขอสินเชื่อ โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ ที่รวบรวมจากผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งผู้วิเคราะห์สินเชื่อจะต้องอาศัยประสบการณ์ และทักษะต่างๆ เช่นความสามารถอ่านภาษาร่างกาย (Body Language) ในขณะสัมภาษณ์กับผู้ขอสินเชื่อ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลสำคัญ อ่านรายงานทางการเงิน การเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) เครดิตบูโร (Credit Bureau) เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้ฝึกการวิเคราะห์สินเชื่อ และการนำเสนอความคิดเห็น

หัวข้อหลักในการอบรม วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล

  • หลักการให้สินเชื่อที่ดี (The Principal of Good Lending)

  • กระบวนการสินเชื่อ

  • ส่วนประกอบของนโยบายการให้สินเชื่อ

  • สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

  • หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis Principal)

  • ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) และการจัดการความเสี่ยง

  • การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเสนอขออนุมัติ (Data mining and approval)

  • การสอบทานสินเชื่อ และติดตามดูสัญญาณเตือนภัยกับหนี้สิน และแนวทางป้องกัน (Credit Monitor, Warning Signs and Protections) เช่นสัญญาณแห่งการโกหกหลอกลวง สัญญาณอันตรายที่แสดงว่าหนี้มีปัญหา

ผู้บรรยายคือ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ และการบริหารการเงิน มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสินเชื่อในสถาบันการเงิน และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

จำนวนผู้เข้าอบรม

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 จำนวน 38 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 จำนวน 35 คน

ความประทับใจ และสิ่งที่ได้รับจากการเรียน

หนึ่งในผู้เข้าอบรม หลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560

“ ได้ประโยชน์จากการหาข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลลูกค้าอย่างเช่น ลักษณะการจับโกหก

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ได้รับความรู้จากวิทยากร ที่บอกว่า ต่อไปเราจะมีการพัฒนาระบบอะไรบ้าง

กับการ Pay ต่างๆ ……อันนี้เป็นความรู้ของเครดิต ที่เราต้องเตรียมตัวสำหรับอนาคต มากๆ

………เรื่องของ FIN Tech หรือ Financial Technology จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น….

ถ้าไม่เข้ามา(เรียน)… จริงๆ วันนี้ก็คือ อย่างเรื่องๆ แบบนี้ รู้สึกว่าเรื่องนี้เรารู้น้อย เราต้องกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น

เพื่อรองรับกับอนาคต กับการทำงานของเรา”