Credit Analysis หลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่อ

การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคู่ค้าหลายราย เช่นลูกค้าที่เป็นผู้แทนหรือตัวแทนจำหน่าย ดังนั้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการให้เครดิตทางการค้า (สินเชื่อธุรกิจการค้า)  ทำให้มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือสูงมากในงบดุล ทั้งนี้การศึกษาลูกค้า และวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของลูกค้า (Business Analysis) รวมทั้งการประเมินสุขภาพทางการเงิน (Financial Health) ของลูกค้าแต่ละราย จะช่วยป้องกันและเตรียมแผนรองรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระ (Default Risk)

การกำหนดนโยบายเบื้องต้นจะช่วยลดความเสี่ยงให้น้อยลง (Minimizing Risks) ซึ่งจะมีกระบวนการทั้งการพิจารณาคุณค่าทางเครดิต (Credit Worthiness) การพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า และเมื่อได้พิจารณาให้เครดิตการค้าหรืออนุมัติให้สินเชื่อไปแล้ว จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบทานสินเชื่อ (Credit Reviews) และประเมินค่าสินเชื่อ (Credit Appraisal) เพื่อเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขก่อนที่ปัญหารุนแรงเกินที่จะแก้ไข

บริษัท จีโนซิส จำกัดได้ออกแบบหลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis) โดยใช้กลยุทธ์วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของกิจการ

หลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่อให้กับกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของกลุ่มบริษัทในเครือ SCG

หัวข้อการอบรมประกอบด้วย

  • หลักการให้สินเชื่อทางการค้าที่ดี (The Principle of Good Lending)
  • หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ ได้แก่ 6’Cs of Business Credit, การจัดอันดับเครดิต (Credit Ratings), และ การให้คะแนนเครดิต (Credit Scoring)
  • การวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของธุรกิจ (Financial Health) ได้แก่การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) และการวิเคราะห์จากข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้มาจากงบการเงิน เช่นการสัมภาษณ์ การเยี่ยมชมกิจการ การเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น
  • สัญญาณเตือนต่างๆ ของกิจการที่มีแนวโน้มจะผิดนัดชำระหนี้ และแนวทางป้องกัน

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กำลังอธิบายการจัดทำ Credit Scoring System ระบบการให้คะแนนเครดิต

รูปแบบการเรียน

  • ศึกษาหลักการ และทฤษฎีสำคัญประกอบกับยกตัวอย่างธุรกิจที่ดำเนินงานจริง
  • แบ่งกลุ่มฝึกการวิเคราะห์กรณีศึกษา (Workshop) ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา

ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสได้วิเคราะห์ธุรกิจผ่านกรณีศึกษาหลากหลายสถานการณ์

บรรยากาศการเรียน:  ผู้เข้าอบรมจะสนุกกับเนื้อหาที่สนุกและเข้าใจง่าย พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ โดยจะมีการฝึกวิเคราะห์พิจารณาและทำงานกันเป็นทีม

หลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่อนี้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มบริษัทในเครือ SCG  ให้จัดอบรมแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จำนวน 2 รุ่น รวม 90 คนเมื่อเดือนตุลาคม 2556

ตัวอย่างความประทับใจบางส่วนจากผู้เข้าอบรมใน 2 รุ่นที่ผ่านมา

เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ พื้นที่ในการเปิดสาขา

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis