Credit Analysis หลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่อ

การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคู่ค้าหลายราย เช่นลูกค้าที่เป็นผู้แทนหรือตัวแทนจำหน่าย ดังนั้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการให้เครดิตทางการค้า (สินเชื่อธุรกิจการค้า)  ทำให้มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือสูงมากในงบดุล ทั้งนี้การศึกษาลูกค้า และวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของลูกค้า (Business Analysis) รวมทั้งการประเมินสุขภาพทางการเงิน (Financial Health) ของลูกค้าแต่ละราย จะช่วยป้องกันและเตรียมแผนรองรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระ (Default Risk)

การกำหนดนโยบายเบื้องต้นจะช่วยลดความเสี่ยงให้น้อยลง (Minimizing Risks) ซึ่งจะมีกระบวนการทั้งการพิจารณาคุณค่าทางเครดิต (Credit Worthiness) การพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า และเมื่อได้พิจารณาให้เครดิตการค้าหรืออนุมัติให้สินเชื่อไปแล้ว จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบทานสินเชื่อ (Credit Reviews) และประเมินค่าสินเชื่อ (Credit Appraisal) เพื่อเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขก่อนที่ปัญหารุนแรงเกินที่จะแก้ไข

บริษัท จีโนซิส จำกัดได้ออกแบบหลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis) โดยใช้กลยุทธ์วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของกิจการ

หลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่อให้กับกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของกลุ่มบริษัทในเครือ SCG

หัวข้อการอบรมประกอบด้วย

  • หลักการให้สินเชื่อทางการค้าที่ดี (The Principle of Good Lending)
  • หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ ได้แก่ 6’Cs of Business Credit, การจัดอันดับเครดิต (Credit Ratings), และ การให้คะแนนเครดิต (Credit Scoring)
  • การวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของธุรกิจ (Financial Health) ได้แก่การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) และการวิเคราะห์จากข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้มาจากงบการเงิน เช่นการสัมภาษณ์ การเยี่ยมชมกิจการ การเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น
  • สัญญาณเตือนต่างๆ ของกิจการที่มีแนวโน้มจะผิดนัดชำระหนี้ และแนวทางป้องกัน

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กำลังอธิบายการจัดทำ Credit Scoring System ระบบการให้คะแนนเครดิต

รูปแบบการเรียน

  • ศึกษาหลักการ และทฤษฎีสำคัญประกอบกับยกตัวอย่างธุรกิจที่ดำเนินงานจริง
  • แบ่งกลุ่มฝึกการวิเคราะห์กรณีศึกษา (Workshop) ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา

ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสได้วิเคราะห์ธุรกิจผ่านกรณีศึกษาหลากหลายสถานการณ์

บรรยากาศการเรียน:  ผู้เข้าอบรมจะสนุกกับเนื้อหาที่สนุกและเข้าใจง่าย พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ โดยจะมีการฝึกวิเคราะห์พิจารณาและทำงานกันเป็นทีม

หลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่อนี้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มบริษัทในเครือ SCG  ให้จัดอบรมแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จำนวน 2 รุ่น รวม 90 คนเมื่อเดือนตุลาคม 2556

ตัวอย่างความประทับใจบางส่วนจากผู้เข้าอบรมใน 2 รุ่นที่ผ่านมา

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis