MD จีโนซิส ร่วมงานโครงการลดต้นทุนธุรกิจบริการประเภทโรงแรม


by gnosis_admin Post at 19/03/2018 in Thailand

ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2552   คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ได้เข้าร่วมกับทีมที่ปรึกษาของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs ภาคบริการ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะวิกฤติ รายได้ที่ลดลง การบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพจะช่วยให้รักษากำไรหรือเพิ่มกำไรในการดำเนินธุรกิจได้

โครงการนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือส่วนงานวินิจฉัย โดยนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะหาแนวทางแก้ปัญหา และอีกส่วนคือให้คำปรึกษาเชิงลึกคือทีมที่ปรึกษาจะเข้าไปปรับกลยุทธ์ร่วมกับผู้ประกอบการ

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับไม่เพียงมีที่ปรึกษาเข้ามาให้แนะนำแก้ไข ผู้ประกอบการยังได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุน และลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้สร้าง Network จากการพบปะผู้ประกอบการอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อสร้างแผนการดำเนินงานและพัฒนาร่วมกันให้กลุ่มธุรกิจนี้แข่งแกร่งขึ้น

งานวินิจฉัยด้านลดต้นทุนธุรกิจบริการ  ครอบคลุมด้านต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุนด้านพลังงาน และต้นทุนด้านแรงงาน ขณะนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 50 ราย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด รับผิดชอบในงานวินิฉัยด้านบัญชีและการเงิน และด้านต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้พบกับผู้ประกอบดังนี้

  • Seahorse Resort (เขาตะเกียบ, หัวหิน)
  • โรงแรมวรรณารา (หัวหิน)ฃ
  • โรงแรมรีสอร์ท เกาะหลัก
  • บ้านราชดำเนิน หัวหิน
  • นาน่าเฮ้าส (ชะอำ)
  • โรงแรมหัวหิน ไวท์แซนด์                                                                                                                                                      ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท จีโนซิส จำกัด หรือที่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายในสิงหาคม 2552