TFG ไว้วางใจหลักสูตรวิเคราะห์สินเชื่อของ Gnosis


by gnosis_admin Post at 19/03/2018 in Thailand

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด (GNOSIS) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน[symple_highlight color=”blue”]หลักสูตรวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อให้สินเชื่อ[/symple_highlight] ให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อบริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด  (กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร ทั้งด้านอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ ไก่-สุกร และยาสัตว์)โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนที่จะให้สินเชื่อทำโครงการต่างๆ กับบริษัท โดยทักษะที่สำคัญได้แก่

  • การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของลูกค้า ความสามารถในการชำระหนี้ เงินทุน หลักประกัน ความมั่นใจในการทำธุรกิจ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • การรวบรวมข้อมูล การจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

  • รู้จักแหล่งข้อมูลที่จำเป็น และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่นข้อมูลสำคัญในคำขอสินเชื่อ วิธีการสัมภาษณ์และจับพิรุธต่างๆ การเยี่ยมชมกิจการ การอ่านงบการเงิน การอ่านเครดิตบูโร การอ่าน Bank Statement หรือ บัญชีการเคลื่อนไหวของเงินฝากธนาคาร  เป็นต้น

  • วิธีรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ เช่นความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านการตลาด เป็นต้น

  • จับสัญญาณต่างๆ ที่จะสื่อให้รู้ว่าลูกค้า หรือธุรกิจของลูกค้ากำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยง

รูปแบบในการอบรมเน้นที่การแบ่งปันประสบการณ์ของวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม  ทั้งนี้วิทยากรได้รวบรวมหลักทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานด้านสินเชื่อได้ทันที ซึ่งในช่วงสุดท้ายของการอบรมจะให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกวิเคราะห์ลูกค้าในกรณีศึกษาที่มีสถานการณ์แตกต่างกัน

ผู้เข้าอบรมได้นำบทเรียนมาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ลูกค้าในกรณีศึกษาแตกต่างกัน

บริษัท จีโนซิส จำกัด ขอขอบคุณบริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัดที่ให้ความไว้วางใจในหลักสูตรของบริษัทและประสบการณ์ของวิทยากร ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมรวม 23 คน ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น)

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ วิทยากร “หลักสูตรวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อให้สินเชื่อ” ถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด