Workshop ปั้นธุรกิจ ให้เงินงอกเงย โครงการ Business Brotherhood KKU

วันศุกร์, กรกฎาคม 3rd, 2020
ทีมที่ปรึกษา จีโนซิส จำกัด นำโดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ #SethGnosis และคุณแก้วตา ผดุงพิสุทธิ์ #KaewGnosis บริษัท Gnosis จำกัด บรรยาย และอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์ “ปั้นธุรกิจ ให้เงินงอกเงย”
 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Training) ครั้งที่ 3 และ 4 ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563
 
กิจกรรมในวันแรก : Workshop พัฒนาแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก การทำเส้นทางเดินของลูกค้า (Customer Journey) และวิเคราะห์จุด Touch Point และสร้าง Happy Moment
 วางแผนการตลาด และตั้งงบประมาณ และตัวชี้วัด
 
กิจกรรมในวันที่สอง : Mentor ให้คำปรึกษารายกลุ่ม ติดตามผลงาน ปรับสมมติฐานและพัฒนาแผนปฏิบัติงานใหม่
 
 

หลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล

วันศุกร์, เมษายน 6th, 2018

หลักสูตร “วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล” Credit Analysis Workshop : Personal Loan

บริษัท จีโนซิส จำกัด “Gnosis” ขอขอบคุณ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด “Summit Capital” ที่ไว้ใจให้ Gnosis จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของทีมสินเชื่อ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้า กฎระเบียบ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมากระทบกับการทำงาน และเตรียมความพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในอนาคตของธุรกิจสินเชื่อ

หลักการวิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล จะให้ความสำคัญกับการพิจารณา ความเต็มใจในการชำระหนี้ (Willingness to Pay) และความสามารถในการชำระหนี้ (Ability to Pay) ของผู้ขอสินเชื่อ โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ ที่รวบรวมจากผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งผู้วิเคราะห์สินเชื่อจะต้องอาศัยประสบการณ์ และทักษะต่างๆ เช่นความสามารถอ่านภาษาร่างกาย (Body Language) ในขณะสัมภาษณ์กับผู้ขอสินเชื่อ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลสำคัญ อ่านรายงานทางการเงิน การเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) เครดิตบูโร (Credit Bureau) เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้ฝึกการวิเคราะห์สินเชื่อ และการนำเสนอความคิดเห็น

หัวข้อหลักในการอบรม วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล

 • หลักการให้สินเชื่อที่ดี (The Principal of Good Lending)

 • กระบวนการสินเชื่อ

 • ส่วนประกอบของนโยบายการให้สินเชื่อ

 • สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis Principal)

 • ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) และการจัดการความเสี่ยง

 • การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเสนอขออนุมัติ (Data mining and approval)

 • การสอบทานสินเชื่อ และติดตามดูสัญญาณเตือนภัยกับหนี้สิน และแนวทางป้องกัน (Credit Monitor, Warning Signs and Protections) เช่นสัญญาณแห่งการโกหกหลอกลวง สัญญาณอันตรายที่แสดงว่าหนี้มีปัญหา

ผู้บรรยายคือ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ และการบริหารการเงิน มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสินเชื่อในสถาบันการเงิน และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

จำนวนผู้เข้าอบรม

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 จำนวน 38 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 จำนวน 35 คน

ความประทับใจ และสิ่งที่ได้รับจากการเรียน

หนึ่งในผู้เข้าอบรม หลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560

“ ได้ประโยชน์จากการหาข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลลูกค้าอย่างเช่น ลักษณะการจับโกหก

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ได้รับความรู้จากวิทยากร ที่บอกว่า ต่อไปเราจะมีการพัฒนาระบบอะไรบ้าง

กับการ Pay ต่างๆ ……อันนี้เป็นความรู้ของเครดิต ที่เราต้องเตรียมตัวสำหรับอนาคต มากๆ

………เรื่องของ FIN Tech หรือ Financial Technology จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น….

ถ้าไม่เข้ามา(เรียน)… จริงๆ วันนี้ก็คือ อย่างเรื่องๆ แบบนี้ รู้สึกว่าเรื่องนี้เรารู้น้อย เราต้องกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น

เพื่อรองรับกับอนาคต กับการทำงานของเรา”

ประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง อนาคตแฟรนไชส์ไทย ในตลาดโลก

วันพุธ, มีนาคม 21st, 2018

เมื่อวันอังคารที่ 16  กุมภาพันธ์ 2559 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมอภิปราย การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง ” อนาคตแฟรนไชส์ไทย ในตลาดโลก” การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้ โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางการค้า แผนงานจัดทำยุทธศาสตร์ชาติการค้า และยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ ” อนาคตแฟรนไชส์ไทย ในตลาดโลก” ได้แก่

 1. ดร. ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 2. คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บริษัท จีโนซิส จำกัด

 3. คุณ สวาสดิ์ มิตรอารี นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์

 4. คุณ ประวิตร จิตรนราพงษ์ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

 5. คุณ วิฐรา จิตรนราพงษ์ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

 6. คุณ สุทธิชัย พนิตนรากุล บริษัท เดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จำกัด

 7. คุณพัชรีย์ ชัยริมเวียง พัชรสปา

 8. อาจารย์ สมชาย รัตนชื่อสกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 9. คุณชาติ จินดาพล สมาร์ท เบรน จินตคณิต

 10. เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็น ” อนาคตแฟรนไชส์ไทยในตลาดโลก” ได้แก่ TDRI, Gnosis, Black Canyon, the Waffles, Pachara Spa, Smart Brain และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บริษัท จีโนซิส จำกัด นำเสนอข้อจำกัดการพัฒนาแฟรนไชส์ไทยไปสู่ตลาดโลก

ประเด็นหารือ

 1. โอกาส ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดของแฟรนไชส์ไทยในการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 2. แนวทางส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทย

 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล

ทั้งนี้ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้สรุปปัญหาและข้อจำกัดของการพัฒนาแฟรนไชส์ไทยในการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานหลักในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเสริมและจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ทุกๆ ปี ซึ่งมีผู้ประกอบการผ่านหลักสูตรบ่มเพาะ หรือ B2B มาแล้ว 17 รุ่น และรุ่นที่ 18 กำลังศึกษาอยู่จนถึงเดือนเมษายน 2559 โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 200 กิจการ แต่ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ได้มีเพียง 30-40 กิจการ มีอัตราความล้มเหลวในการดำเนินงาน 25% ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสาเหตุหลักคือ การดำเนินธุรกิจยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถแข่งขันได้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแฟรนไชส์ของคนทั่วไปยังมีอยู่จำกัด และลงทุนไปโดยขาดการพิจารณาวิเคราะห์  ถึงแม้จะมีโครงการยกระดับแฟรนไชส์ให้เป็นมาตรฐาน หรือ Franchise Standard  ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในแฟรนไชส์ยังอยู่ในวงจำกัด ดังนั้นการจะพัฒนาเพื่อไปสู่ตลาดโลกนั้น แฟรนไชส์ไทยจำเป็นต้องได้พัฒนาให้เป็นสากลมากขึ้น และได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่แค่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อีกหนึ่งสาเหตุที่แฟรนไชส์ไทย ไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเหมาะสม ได้แก่ ขาดเงินลงทุนสนับสนุน เนื่องจากการปรับตัวให้เป็นระบบแฟรนไชส์นั้น จะต้องมีทีมงานดูแลแฟรนไชส์ ทีมฝึกอบรม ทีมการตลาดและการขายแฟรนไชส์ การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการติดตามตรวจสอบ และทีมวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ซึ่งแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อม จะไม่สามารถสร้างทีมงานได้เพียงพอ การดูแลแฟรนไชส์ซีจึงไม่ทั่วถึง เงินทุนหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งความเข้าใจว่าขายแฟรนไชส์โดยไม่มี รอยัลตี้ฟี (Royalty Fee) หรือ ค่าบริหารแฟรนไชส์ที่แฟรนไชส์ซอร์ เรียกเก็บกับแฟรนไชส์ซี เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย ยังเป็นประเด็นที่แฟรนไชส์ขนาดย่อมไม่กล้าคิดกับแฟรนไชส์ซี เพราะกลัวว่าจะขายไม่ได้ ในขณะที่แฟรนไชส์ซีก็ไม่ชอบที่จะมีค่านี้เพื่อผูกมัดกัน ดังนั้นการดูแลเอาใจใส่และการสร้างความสัมพันธ์จึงมีอยู่น้อย หรือไม่มีเลย ทำให้แฟรนไชส์ซีดำเนินธุรกิจด้วยตัวเองและสั่งซื้อสินค้าจากแฟรนไชส์ซอร์เท่านั้น นอกจากนี้การทำตลาดของแฟรนไชส์ซอร์บางรายไม่ได้มุ่งหวังสร้างแบรนด์ให้มีมูลค่าหรือเติบโต เน้นขายแฟรนไชส์มากจนเกินไป แต่ไม่ได้พัฒนาระบบภายในอย่างเหมาะสม

เรื่องเงินลงทุนสนับสนุนจากภาครัฐ ธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรง อาจเป็นเพราะการจดทะเบียนความเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ยังไม่ชัดเจน และไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์รองรับ ด้วย ซึ่งประเด็นนี้จะต้องช่วยกันหาทางออกว่าจะทำอย่างไรต่อไป เพราะร่างกฎหมายแฟรนไชส์ยังไม่รู้ว่าจะได้รับการลงมติให้มีผลเมื่อไร คุณเศรษฐพงศ์ เสนอว่ามีแหล่งเงินทุนอีกหลายทางที่จะสนับสนุน ซึ่ง กลต. ได้ออกเกณฑ์ในการระดมทุนใหม่ที่เรียกว่า Crowdfund หรือ การระดมทุนจากมวลชน น่าจะเป็นอีกทางเลือกสำหรับแฟรนไชส์ ในการระดมทุนสร้างระบบแฟรนไชส์ให้แข็งแรงมั่นคงได้

ในเบื้องต้นการอภิปรายร่วมกัน มองเห็นว่า อนาคตแฟรนไชส์ จะไปสู่ตลาดโลกได้นั้น จะต้องมองที่ปัจจัยพื้นฐานภายในก่อน ต้องส่งเสริมให้แฟรนไชส์มีมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไปเข้าใจระบบแฟรนไชส์มากขึ้น การคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ไปสู่ตลาดประเทศอื่นจะต้องมีหน่วยงานหลายๆ หน่วยมาร่วมกันส่งเสริม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และการร่วมมือกับหน่วยงานของต่างประเทศ เช่นสมาคมแฟรนไชส์ในต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาแฟรนไชส์ไทย

“การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ จะส่งเสริมให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตได้ในตลาดโลก” คุณเศรษฐพงศ์​ ผดุงพิสุทธิ์ บริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ การเงินธุรกิจ และแฟรนไชส์

แฟรนไชส์ซี จัดการเงินให้อยู่รอด และเติบโตอย่างไร (วิดีโอ)

วันพุธ, มีนาคม 21st, 2018

ปัญหาด้าน จัดการเงิน ของ แฟรนไชส์ซี

เมื่อลงทุนซื้อแฟรนไชส์มาแล้ว แฟรนไชส์ซี จัดการเงิน และดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ทั้งๆ ที่รูปแบบการดำเนินงานจะทำตามเจ้าของแฟรนไชส์แล้วก็ตาม ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ผันแปร

รายการ SME Clinic โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เชิญ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษาด้านการกลยุทธ์ การเงินธุรกิจ และระบบแฟรนไชส์ มาแบ่งปันความรู้ด้าน จัดการเงินให้อยู่รอด และเติบอย่างไร

ประเด็นพูดคุยในเทปที่ 1 ได้แก่

 • ปัญหาด้านการจัดการทางการเงินของ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี มีความเหมือนและความแตกต่างอย่างไร

 • การหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุน แฟรนไชส์

 • คุณลักษณะแฟรนไชส์ที่ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จะช่วยให้ขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น จริงหรือไม่

ประเด็นพูดคุยในเทปที่ 2 ได้แก่

 • เข้าใจโครงสร้างการลงทุน โครงสร้างการเงินของรูปแบบแฟรนไชส์ วิเคราะห์ผลตอบแทน วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน

 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์  ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ค่ารอยัลตี้ ค่าการตลาด เป็นต้น

 • การประเมินเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารสภาพคล่อง ตามรูปแบบแฟรนไชส์ (Prototype)

 • การบริหารการเงินของแฟรนไชส์ซี ได้แก่การวางแผน การประมาณการล่วงหน้า กระแสเงินสด การใช้ POS  และระบบบัญชีการเงิน หรือ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ แนะนำว่าการบริหารการจัดการเงิน และการดำเนินธุรกิจของ แฟรนไชส์ซี นั้นควรเริ่มต้นทำตามรูปแบบการดำเนินงานของแฟรนไชส์ซอร์ ที่จัดทำโครงสร้างการเงิน การลงทุนมาให้ และเมื่อดำเนินงานแล้ว ควรเก็บบันทึกข้อมูลจริง เปรียบเทียบกับข้อมูลประมาณการหรือข้อมูลต้นแบบของแฟรนไชส์ซอร์ ว่ามีความเหมือนและความต่างอย่างไร

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ บริหารกระแสเงินสด โดยจะต้องทำงบประมาณเงินสดล่วงหน้า และสำรองเงินสดขั้นต่ำ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

แฟรนไชส์ซี จะสามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่ และเติบโตได้

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อได้ที่ contact@gnosisadvisory.com 
หรือเข้ามา Inbox ที่ https://www.facebook.com/gnosisadvisory/

สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบ แฟรนไชส์ รุ่นที่ 17

วันพุธ, มีนาคม 21st, 2018

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนาโครงการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบ แฟรนไชส์ หรือ B2B มาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ระบบแฟรนไชส์ไทยมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ทุกๆ ปีมีเป้าหมายจะสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเพิ่มขึ้น และมีมาตรฐานคุณภาพ

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์รุ่นที่ 17 เพื่อสร้างความพร้อมธุรกิจก่อนเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://goo.gl/I2MjVf

(เก้าอี้หน้า จากซ้ายไปขวา) ผู้อำนวยการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรองอธิบดีกรมพัฒนาการค้าธุรกิจ และวิทยากรคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าสัมมนาโครงการฯ

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กำลังบรรยายแหล่งรายได้ต่างๆ ในธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งนี้ แหล่งรายได้ของ Franchisor คือต้นทุนของ Franchisee

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนกลยุทธ์ แฟรนไชส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานธุรกิจ แฟรนไชส์ (Introduction to Franchising) และจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เชิญคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าวตั้งแต่รุ่นที่ 13 และเชิญให้เป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553

หัวข้อในการอบรม

 • นิยามคำว่า แฟรนไชส์ (Franchise) และคำที่เกี่ยวข้องได้แก่ แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) แฟรนไชส์ซี (Franchisee) สัญญาแฟรนไชส์ ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee) ค่ารอยัลตี้ (Royalty Fee) ค่าการตลาด (Advertising Fee) เป็นต้น

 • ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของระบบ แฟรนไชส์ ในมุมมองของแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี

 • คำถามที่จำเป็นในการตัดสินใจเมื่อเริ่มวางแผนสร้างธุรกิจให้เข้าสู่ระบบ แฟรนไชส์

 • แบบประเมินตนเองสำหรับผู้สนใจธุรกิจ แฟรนไชส์ (Franchisor Self-Assessment)

 • คุณสมบัติของธุรกิจที่จะเป็นแฟรนไชส์ได้

 • ประวัติความเป็นมาของแฟรนไชส์ของโลก และในประเทศไทย

 • รูปแบบของการทำแฟรนไชส์ Product/Service or Branding Franchising, Business Formant Franchising, และ Conversion Franchising

 • ลักษณะของการให้สิทธิในระบบแฟรนไชส์ ได้แก่ Individual Franchise, Master Franchise, Area Development Franchise และ Sub-Franchise

 • ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ กับธุรกิจด้านลิขสิทธิ์อื่นๆ (Franchising VS. Licensing)

 • ธุรกิจแฟรนไชส์ และ Multilevel Marketing

 • ปัญหาของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

มีกิจการเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า 150 กิจการ ได้แก่ธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจประกอบรถยนต์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสปา ธุรกิจไอที  และธุรกิจที่ปรึกษา เป็นต้น

 ภาพกิจกรรมในห้องเรียนวันแรก

วิเคราะห์ร้านอาหารก่อนขยายสาขา

วันอังคาร, มีนาคม 20th, 2018

วิเคราะห์ร้านอาหาร (ก่อนขยายสาขา) คือหนึ่งในหัวข้อสำคัญของหลักสูตรกลยุทธ์การขยายสาขาอย่างมืออาชีพ จัดโดยสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร (Food Franchise Institute) และสถาบันพีเพิ่ลเทรนนิ่ง ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 สถาบันฯได้เชิญ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การเงินธุรกิจ และแฟรนไชส์ เป็นวิทยากรเรื่อง วิเคราะห์ร้านอาหาร (ก่อนขยายสาขา)

คุณเศรษฐพงศ์​ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง วิเคราะห์ร้านอาหาร (ก่อนขยายสาขา) ตั้งแต่รุ่นที่ 1 (ปี 2557) และรุ่นที่2 (ครึ่งปีแรกปี 2558) โดยหลักสูตรกลยุทธ์การขยายสาขาอย่างมืออาชีพ หรือ The Secrets to Successful Restaurant Chain (SSRC) มีผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้อบรมที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจร้านอาหาร รุ่นละประมาณ 25 กิจการ เรียนทุกๆ วันเสาร์ รวม 8 วัน วิทยากรที่ได้รับเชิญมาสอนคือ มืออาชีพด้านการบริหารธุรกิจร้านอาหารระดับสากล จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือเนื้อหาหลักสูตรที่เน้นกรณีศึกษาจริง ให้ผู้เข้าอบรมลงมือทำผ่าน Workshop ในห้องและมีคู่มือการวิเคราะห์เป็น Worksheet กลับไปทบทวนกับธุรกิจของตัวเองส่งเป็นการบ้านให้วิทยากรตรวจและให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด วิทยากรประจำหลักสูตรจะไปเยี่ยมธุรกิจของผู้เข้าอบรมเพื่อศึกษาและให้ความคิดเห็นในการปรับธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงเป็นระบบ

สำหรับหัวข้อ วิเคราะห์ร้านอาหาร (ก่อนขยายสาขา) มีหัวข้อและประเด็นพูดคุยดังนี้

 • รูปแบบธุรกิจ (Business Concept) ของร้านต้นแบบ (Prototype)

 • ประเมินผลการดำเนินงานของร้านต้นแบบ (Business Performance Analysis) ได้แก่วิเคราะห์รายได้ ต้นทุนอาหาร (Food Cost) ค่าจ้างแรงงาน (Labor Cost) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน วิเคราะห์สภาพคล่อง อัตราการหมุนเวียนของสต็อกสินค้า อัตราหนี้สินต่อทุน การวิเคราะห์เมนูอาหาร กำหนดต้นทุนมาตรฐาน (Ideal Cost) เทียบกับ ต้นทุนจริง (Actual Cost) และดัชนีชี้วัดด้านการตลาดต่างๆ

 • วิเคราะห์ตลาด และทำเลที่ตั้ง เงื่อนไขและประเด็นสำคัญในการพิจาณาเรื่องทำเล และการทำสัญญาการเช่า

 • วิเคราะห์เงินลงทุนในการสร้างร้านสาขา เช่นเปรียบเทียบรายได้ประมาณการกับเงินลงทุน (Sales to Investment) การประมาณงบกำไรขาดทุน วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) เป็นต้น

 • วิเคราะห์งบลงทุนเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนขยายสาขาหรือไม่ วัดโดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) วัดอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) และวัดระยะเวลาการคืนทุน (Pay Back Period)

คุณเศรษฐพงศ์ ให้คำแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ผ่านแบบจำลองทางการเงินวิเคราะห์ร้านอาหาร ได้แก่จุดคุ้มทุน ROI ระยะเวลาคืนทุน ฯลฯ

คุณเศรษฐพงศ์ ออกแบบและสอนการใช้แบบจำลองทางการเงิน สำหรับการ วิเคราะห์ร้านอาหาร ให้กับผู้อบรมทุกๆ คนสามารถนำไปปรับใช้กับร้านอาหารของตนเองได้ รูปแบบการเรียนในห้องจึงผสมผสานระหว่างทฤษฎี กรณีศึกษาจริงจากผู้สอน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อบรม และมีเครื่องมือทางการเงิน วิเคราะห์ร้านอาหาร ก่อนขยายสาขา

หัวข้อสำคัญในการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร้านอาหารได้แก่

 • รูปแบบของธุรกิจ (Business Model) และประวัติความเป็นมา (Business Profile) (ที่มาของธุรกิจ แนวคิด ฯลฯ)

 • ประเภทของร้านอาหาร และประเภทอาหารและบริการ นำเสนอรูปภาพประกอบ (Shop Design, Menu ) ได้แก่ร้านต้นแบบ (Prototype)

 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

 • วิเคราะห์คู่แข่งขัน และตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

 • ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) และกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจนี้ (Key Success Factors)

 • กลยุทธ์ด้านการตลาด ได้แก่ Branding กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รายการอาหาร (เช่น Signature Dish) ราคาเฉลี่ยต่อจาน ทำเลที่ต้องการ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ทั้งทาง online และoffline เป็นต้น

 • กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการบริหารงานบุคคล (การคัดเลือกทีมงาน คุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ การฝึกอบรม วิธีการสรรหา การให้ผลตอบแทน เป็นต้น)

 • แผนการเงิน และแผนการลงทุน ได้แก่งบการลงทุนต่อหนึ่งสาขาที่เป็นร้านต้นแบบ  งบกำไรขาดทุนประมาณการ และการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่นระยะเวลาคืนทุน จุดคุ้มทุนขาย (บาท) เป็นต้น

 • แผนป้องกันความเสี่ยง และแผนฉุกเฉิน เช่นทำอย่างไรเมื่อรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อต้นทุนสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคล เป็นคน

อ่านงบการเงิน ไม่ยากอย่างที่คิด

วันจันทร์, มีนาคม 19th, 2018

อ่านงบการเงิน เพื่อเข้าใจและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกิจการที่ผ่านมา เช่นมีรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร จากการทุ่มเททำธุรกิจในระยะเวลาหนึ่ง และ งบการเงิน บอกสถานะทางการเงิน ณ เวลานั้นว่า มีสินทรัพย์ มีหนี้สิน และมีมูลค่าธุรกิจทางบัญชีเป็นอย่างไร

การทำงบการเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบหาแหล่งที่มาของตัวเลข จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา หรือกำหนดวิธีการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่ต้องการ

ดังนั้น งบการเงิน นอกจากจะสะท้อนผลประกอบการของธุรกิจแล้ว ยังสะท้อนแนวคิดและวิธีการจัดการของผู้บริหารธุรกิจว่า การวางแผนและการลงมือปฏิบัติได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร

คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ และการเงินธุรกิจ กับบริษัทหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ใช้การวิเคราะห์และการอ่าน งบการเงิน เป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ปรึกษากับผู้ประกอบการ ตั้งแต่วิเคราะห์ผลประกอบการที่ผ่านมา และการทำงบประมาณทางการเงิน เพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า จากสมมติฐานการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ในโครงการของ StrongSME ของ สสว. ได้ให้เกียรติเชิญ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ เป็นหนึ่งในวิทยากร แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ มาสอนกลยุทธ์การทำดำเนินธุรกิจให้เข้มแข็ง โดย คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ได้ถ่ายวิดีโอดังต่อไปนี้

 1. เข้าใจตัวเลขสำคัญทางการเงินอย่างครบถ้วน

2. ความสัมพันธ์ระหว่างงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

3. เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน วิธีอัตราร้อยละของยอดรวม และวิธีแนวโน้ม

4. เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน วิธีอัตราส่วนทางการเงิน และสรุป

บริษัท จีโนซิส จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิดีโอข้างต้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจความสำคัญของงบการเงิน และสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้เบื้องต้น และหากมีข้อสงสัย หรือข้อแนะนำประการใด กรุณาติดต่อเราได้ที่ contact@gnosisadvisory.com หรือ LINE ID: @GNOSIS 

เทคนิคการซื้อ แฟรนไชส์ (วิดีโอ)

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 30th, 2017

เทคนิคการตรวจสอบ และเตรียมตัวก่อนซื้อแฟรนไชส์

เทคนิคการซื้อ แฟรนไชส์ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน ลดความเสี่ยงในการลงทุน และได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจตามความคาดหวัง ถึงแม้ว่าการลงทุนซื้อธุรกิจในระบบแฟรนไชส์นั้น เป็นธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์ จากการดำเนินงานมาหลากหลาย ลองผิด ลองถูก จนได้เป็น ธุรกิจต้นแบบ ที่เจ้าของแฟรนไชส์นั้น มั่นใจว่า แฟรนไชส์ซีจะสามารถทำตามแล้วจะได้กำไรเหมือนกัน

อย่างไรก็ดี มีอัตราความล้มเหลวของแฟรนไชส์ซี เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่อแฟรนไชส์ซีเลือกซื้อธุรกิจ แฟรนไชส์ ที่ผิดพลาด เช่นไม่ตรงกับความถนัด หรือความชอบ ไม่เหมาะสมกับทำเลที่ตั้งที่มีอยู่ ไม่รู้จักแบรนด์แฟรนไชส์นั้นว่ามีลูกค้ากลุ่มใด ลงทุนมากเกินไป เป็นต้น

รายการ SME Clinic โดยธนาคาร กรุงเทพ ได้สัมภาษณ์ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ในหัวข้อ เทคนิคการตรวจสอบ และเตรียมตัวก่อนซื้อแฟรนไชส์ เป็นส่วนหนึ่งของตอน “ก้าวสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ จะเริ่มต้นอย่างไร”

ประเด็นพูดคุย ได้แก่

 • เทรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในปัจจุบัน (ปี 2560)

 • เทคนิคการซื้อ แฟรนไชส์  ได้แก่ ระดับความเป็นผู้ประกอบการของแฟรนไชส์ซี การเลือกประเภทธุรกิจ ความชอบความถนัด ทำเลที่ตั้ง ระดับเงินทุน อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ การสอบถามแฟรนไชส์ซีรายอื่นๆ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของแฟรนไชส์ซอร์ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำของเจ้าของแฟรนไชส์ ความสามารถในการทำตลาดของแฟรนไชส์ในอดีตและแผนในอนาคต เป็นต้น

อีกประเด็นสำคัญคือ ความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ตลอดระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์ มีการวางแผน และการดำเนินงานอย่างไร เพราะงานของแฟรนไชส์ซอร์คือสร้างธุรกิจให้เติบโต และพัฒนาตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แฟรนไชส์ซีสามารถทำกำไร และสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นได้ และแฟรนไชส์ซีจะยินดีชำระค่ารอยัลตี้ ให้กับแฟรนไชส์ซอร์ในการสร้างระบบแฟรนไชส์ให้เข้มแข็ง

ถ้าคุณผู้อ่าน ต้องการจะเลือกซื้อแฟรนไชส์อะไร และต้องการคำแนะนำ สามารถติดต่อมาได้ที่ email: contact@gnosisadvisory.com หรือเขียนข้อความมาที่ https://www.facebook.com/gnosisadvisory/

Inspiring Talks #1 กับ บอย โกสิยพงษ์

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 12th, 2015

Inspiring Talks #1 กับ บอย โกสิยพงษ์ Inspiring Talks คือ การพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจจะเริ่มทำธุรกิจ โดยการจัดงานครั้งแรกนี้ ได้รับเกียรติจากคุณ บอย โกสิยพงษ์ เจ้าพ่อเพลงรักคนหนึ่งของเมืองไทย ผู้บริหารค่ายเพลง LoveIs

คุณจะรู้จัก บอย โกสิยพงษ์ อีกด้านในฐานะนักธุรกิจที่ผ่านประสบการณ์ทำธุรกิจหลากหลายตั้งแต่เป็นนักเรียน เคยเป็นลูกจ้าง พ่อค้า อาจารย์รับเชิญในมหาวิทยาลัย เจ้าของค่ายเพลง เจ้าของธุรกิจแอนิเมชั่น ผู้บริหารของบริษัทใหญ่ และธุรกิจอื่นๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้

คุณ บอย โกสิยพงษ์ จะเปิดใจเล่ากลยุทธ์การทำธุรกิจที่ผ่านมา และสไตล์การทำงาน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ความสำเร็จ ความล้มเหลว การบริหารงาน หุ้นส่วน การเงิน การอยู่รอด แรงจูงใจ และแรงบันดาลใจของเขาคืออะไร ทุกจังหวะชีวิตการทำธุรกิจได้ผ่านออกมาเป็นบทเพลงอะไรบ้าง กุญแจสู่ความสำเร็จของเขาคืออะไร เปลี่ยนงานอดิเรกที่รักเป็นงานที่ทำเงินทำได้อย่างไร เป็นต้น

ผู้ดำเนินรายการ: คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษาธุรกิจ การเงิน และแฟรนไชส์

รูปแบบการพูดคุย: แบบใกล้ชิดเป็นกันเอง สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ผู้เข้าฟังสามารถส่งคำถามมาก่อนล่วงหน้าได้คนละ 1 คำถาม

สถานที่: ร้าน S2M Cafe’ and Investor Club ชั้น 2 จัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) คลิกเพื่อดูแผนที่

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา: 9.30 น. ถึงเที่ยง (ลงทะเบียน 9.15 น.)

บัตร 500 บาท ต่อที่นั่ง

รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง

ลงทะเบียนเข้าฟังในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแนะนำการชำระค่าลงทะเบียน

[Contact_Form_Builder id=”2″]

GNOSIS ร่วมเป็นกรรมการตัดสินแผนธุรกิจงาน Thailand Online Expo

วันศุกร์, มีนาคม 29th, 2013

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ในงาน Thailand Online Expo ได้จัดการประกวดนำเสนอแผนธุรกิจรอบชิงชนะเลิศ “สุดยอดนักธุรกิจออนไลน์ที่ต้องยกนิ้วให้” ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจออนไลน์ ในงาน Thailand Online Expo

กรรมการตัดสินถ่ายรูปร่วมกับนักธุรกิจออนไลน์ที่นำเสนอแผนธุรกิจ และผู้จัดงานหลัก Thumbsup.in.th

ทั้งนี้บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้สนับสนุนโครงการนี้โดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินครั้งนี้ ร่วมกับ คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คุณปริวรรต วงษ์สำราญ Project Manager สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และคุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ CEO  ของ www.ookbee.com

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด มอบรางวัลให้กับ Bentoweb ผู้ชนะเลิศนำเสนอแผนธุรกิจ

ซึ่งผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่ Bentoweb.com เวปที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถขายสินค้าบริการผ่านทาง Facebook ได้อย่างง่ายๆ Bentoweb.com จะได้รับคำปรึกษาวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจจากบริษัท จีโนซิส จำกัดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้บริษัท จีโนซิส จำกัด ขอขอบคุณพันธมิตรธุรกิจ Thumbsup เวปรวมข่าวสารและข้อมูลธุรกิจออนไลน์ และ StartupFriends เวปแฟนเพจบนเฟซบุ๊คที่สนับสนุนการสร้างชุมชนนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

Gnosis ถ่ายรูปร่วมกับ พันธมิตรธุรกิจ StartupFriend ชุมชนสังคมออนไลน์ที่สนับสนุนกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่