Give us a call on +66 (89) 936 1775

หลักการวิเคราะห์และบริหาร ลูกหนี้การค้า

By admin on October 31, 2014 in Corporate Finance, Gnosis News, Trainings
1
1

SCG (เครือซีเมนต์ไทย) วางเป้าหมายยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปีหน้า (พ.ศ.2558) ซึ่งการสร้างความพร้อมให้กับตัวแทนจำหน่ายของ SCG เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแรง ดังนั้น SCG ได้จัดการอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย โดยร่วมมือกับบริษัท จีโนซิส จำกัด นำโดยคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินธุรกิจ ออกแบบหลักสูตรด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ การบริหารสภาพคล่อง และหลักการวิเคราะห์บริหาร ลูกหนี้การค้า

ซึ่งหลักสูตรการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ได้จัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 และต่อเนื่องด้วยหลักการวิเคราะห์และบริหาร ลูกหนี้การค้า ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถวิเคราะห์ลูกค้า ก่อนการให้สินเชื่อทางการค้า และสามารถติดตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ได้

บริหารสภาพคล่อง บริหารเงินทุนหมุนเวียน บริหารลูกหนี้การค้า

 

หัวข้อในการอบรม ประกอบด้วย

 • ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
 • ประเภทของ ลูกหนี้การค้า ของธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
 • การบริหาร ลูกหนี้การค้า
 • นโยบายการให้สินเชื่อทางการค้า การคำนวนส่วนลดทางการค้า
 • หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ เช่นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่นวิเคราะห์งบการเงิน
 • ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และปัจจัยพื้นฐานในการวัดความเสี่ยงก่อนพิจารณาสินเชื่อ
 • การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ แหล่งที่มาของข้อมูล
 • ทำความรู้จักกับเครดิตบูโร และอ่านรายงานเครดิตบูโร
 • การอ่าน Bank Statement
 • เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกหนี้ หรือการจับพิรุธต่างๆ ระหว่างการเก็บข้อมูล
 • ติดตามดูสัญญาณเตือนภัยกับหนี้เสีย และแนวทางป้องกัน
 • การวิเคราะห์โครงการเพื่อการให้สินเชื่อ

รูปแบบการอบรมคือ บรรยาย ทำกิจกรรม และแบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา

Account Receivable management

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กำลังบรรยายนโยบายการให้สินเชื่อทางการค้า และการคำนวณส่วนลดทางการค้า

ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ การให้สินเชื่อโครงการประเภทต่างๆ เช่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ การให้สินเชื่อโครงการประเภทต่างๆ เช่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

 

วิทยากรกำลังแนะนำกิจกรรมเทคนิคการเจรจาต่อรอง และวิธีการสังเกตภาษาร่างกาย เพื่อจับพิรุธ

วิทยากรกำลังแนะนำกิจกรรมเทคนิคการเจรจาต่อรอง และวิธีการสังเกตภาษาร่างกาย เพื่อจับพิรุธในการสืบหาข้อมูลจาก ลูกหนี้การค้า

 ความประทับและสิ่งที่ได้รับจากการอบรม โดยผู้เข้าอบรม

 “สามารถฉุกคิด และต้องรีบกลับไปดูธุรกิจ และ Focus เรื่องลูกหนี้ และสินเชื่อ และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องบัญชีและสินเชื่อ เนื้อหาการอบรมสามารถเอาไปปรับใช้ในร้านได้เลย” (คุณวัชรินทร์ สิริจิตราภรณ์ บริษัท ตั้งหง่วงเซ้ง เชียงใหม่ จำกัด)

“ได้รับความรู้ในการดำเนินงาน และหลักการของงบการเงิน ได้รู้สัญญาณเตือนความเสี่ยงด้านขาดสภาพคล่อง วิทยากรได้ให้ความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้มากมาย เช่น การตรวจเครดิตบูโร การตรวจข้อมูลลูกหนี้จากกรมบังคับคดี เป็นต้น” (คุณแสงจันทร์ โยธะชัย บริษัท ธีรภาดา โฮมมาร์ทแม็กซ์ จำกัด)

“ทำให้ต้องไปกวดขันพนักงานบัญชีในการทำงานเพิ่มขึ้นจากที่อาจารย์ได้สอนสูตรต่างๆ และช่วยให้ดูข้อมูลของบริษัทตนเองได้เร็วขึ้น อาจารย์เศรษฐพงศ์​เป็นกันเอง และมีข้อมูลเยอะ” (คุณพัชรา บุญเมือง บริษัท สหสินไทยค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด)

“วิทยากรเป็นกันเอง แนะนำ แนะแนวเกี่ยวกับข้อมูลให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง” (คุณสมพร พันทวี หจก.สินค้าซีเมนต์ไทย)

 

Comments

comments

1 Comment

 1. Seth Fong Gnosis November 5, 2014

  ยิ้มเลย เมื่อได้อ่านความประทับใจของผู้เข้าอบรม 🙂

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*